Avfall

Avfall är en av Locums betydande miljöaspekter. Vi försöker i första hand minska uppkomsten av avfall genom att återanvända material. I andra hand återvinna material och sortera avfallet. På så sätt minimerar vi vår miljöpåverkan och bidrar till hushållning av ändliga resurser.

Allmänt om sjukhusens avfall 

Här på sidan delar vi in avfallet i tre grupper vilka är;
• Hyresgästernas avfall
• Bygg- och rivningsavfall
• Drift- och underhållsavfall

Hyresgästernas avfall

Locum samordnar system för källsortering av hyresgästernas avfall på sjukhusen och i andra landstingsägda lokaler. En grundtanke är att källsorteringen skall fungera på samma sätt oavsett i vilken av landstingets fastigheter man befinner sig. Därför är sorteringsutrustning, sorteringsinstruktioner och märkning av utrustning densamma i alla lokaler. Detta är ett sätt för Locum att underlätta hyresgästernas miljöarbete. Vi möjliggör källsortering för våra kunder och bidrar på så sätt till att kunderna når landstingets miljömål på avfallsområdet. Vi arbetar även kontinuerligt med att göra det möjligt för våra kunder att öka återvinningsgraden genom att möjliggöra logistiken kring källsortering. Detta sköts via Locums upphandlade entreprenör som idag är SUEZ Recycling.

För dig som hyresgäst – här hittar du bland annat avfallsinstruktioner, kontaktinformation för beställning av; avfallsinstruktioner, dekaler, kärl och en FAQ för avfall 

Blandpapper

Bygg- och rivningsavfall
Vid byggnation och rivning uppstår bygg- och rivningsavfall. För att skapa en bra resurshantering ställer Locum långtgående krav på sortering av avfallet vid upphandling av byggentreprenader. Vi hänvisar till att avfall ska hanteras enligt Sveriges byggindustriers riktlinjer ”Resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning”. Riktlinjerna är ett verktyg för att uppfylla kraven i lagstiftningen på området och för att möta förväntningarna i övrigt från samhället på branschens material- och avfallshantering. Riktlinjerna är tänkta att leda till att avfallet hanteras i enlighet med avfallshierarkin, den nationella avfallsplanen  och miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Nedan finns länkar om du vill läsa mer om dessa.

Locums bygg - och rivningsavfall består främst av:
• Trä
• Brännbart
• Skrot och metall
• Fyllnadsmassor
• Farligt avfall
Locums miljöcontrollers för byggprojekt följer upp utfallet av sorteringsgraden för avfall kontinuerligt. Syftet är att kontrollera att målen i Stockholms läns landstings miljöprogram 2017-2021 nås. Nedan hittar du miljöprogramet i sin helhet. 

Läs mer om nedan på Sveriges Byggindustrier – Resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning. 

Drift- och underhållsavfall

Vid upphandling av driftentreprenörer ställer vi krav på källsortering. I driftavtalen tydliggörs hanteringen av farligt avfall i entreprenörens miljöplan. Det avfall som alstras i driftentreprenaderna redovisas varje år i miljörapport per sjukhus.