Material & produkter

För att minska risken för påverkan på människors hälsa och på vår miljö ställer Locum krav på material och produkter som används vid byggnation och i driften.

Material och produkter i byggprojekt
Vid upphandling av byggentreprenader ställs krav på att material och produkter som används och byggs in, ska vara bedömda enligt Byggvarubedömningens kriterier. Byggvarubedömningen är ett gemensamt system för miljöbedömning av byggvaror. Bedömningssystemet syftar till att påverka produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö. Locum ska alltid, så långt det är möjligt, använda rekommenderade eller accepterade produkter som bedöms vara bäst ur ett miljö- och hälsoperspektiv.  Byggvarubedömningens bedömningar görs utifrån kriterier som utvärderar ingående ämnens egenskaper och produktens livscykelpåverkan. Varor kan få bedömningen ”Rekommenderas”, ”Accepteras” eller ”Undviks”. I Locums byggprojekt ska alltid rekommenderade eller accepterade produkter användas. Allt sammantaget ska leda till en inomhusmiljö som är bra att vistas i och till en god bebyggd miljö.

Material och produkter i driften
Vid upphandling av kemikalier och material innehållande kemikalier ska SLLs utfasningslista ligga till grund för de beslut som tas i syfte om att välja alternativ som inte påverkar vår hälsa eller miljön negativt. SLLs utfasningslista är en del av Stockholms läns landstings miljöprogram 2017-2021, och ligger som underlag i Locums upphandlingar.

Locum AB använder verktyget KLARA för att inventera och rapportera kemikalier som används i driften. Vanliga driftkemikalier kan vara smörjoljor, drivmedel, klottersaneringsmedel och skadedjurs-bekämpningsmedel. Alternativa metoder ska alltid prövas framför kemikaliekrävande metoder. I alla driftupphandlingar ställs anpassade miljökrav.

Har du frågor om KLARA-verktyget? Kontakta Petra Karlsson som hanterar Klara-användare på Locum och hos våra driftentreprenörer.