Installation av solceller på landstingets fastigheter

Region Stockholm har höga ambitioner att vara ett föredöme när det gäller miljöarbete och förnyelsebar energiproduktion. Landstinget har därför fattat beslut om att ha en "fastighetsnära förnyelsebar energiproduktion”.

Solceller

Region Stockholm har höga ambitioner att vara ett föredöme när det gäller miljöarbete och förnyelsebar energiproduktion. Landstinget har därför fattat beslut om att ha en "fastighetsnära förnyelsebar energiproduktion”. Samtidigt strävar Locum efter att utveckla klimatneutrala byggnader. Locum har därför genomfört en utredning, som visar att el från solceller är ett bra alternativ. Därför inleddes byggnationen av solcellsanläggningar inom Locums fastigheter under 2016.

Kartläggning av takytor

För att identifiera vilka av sjukhusens takytor som är mest lämpliga för solceller, har en förstudie gjorts där kostnadsuppskattningar för att installera solceller på respektive tak övergripande studerats. Förstudien visar att Locum har många fastigheter och stora takytor med goda möjligheter till solenergiinstallationer. Därför sattes målet att bygga solceller med en yta av 20 000 kvadratmeter.

Byggnation av solceller

Solceller har hittills installeras på tre fastigheter. Dessa är Danderyds sjukhus, Södertälje sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. I samband med installationerna av solceller ser Locum även över byggnadernas taksäkerhet efter gällande normer, så att drift och underhåll av solceller och tak framöver sker på ett betryggande sätt. 

Produktionen av el under 2017 visas i tabellen nedan. Troligen blir produktionen högre under 2018.  Ena orsaken till att produktionen kommer att vara högre under 2018 är att alla anläggningar inte varit i drift hela året. En annan potential till ökad produktion är att några fel har identifierats och håller på att utredas. Utifrån utredningarna kommer justeringar att göras och även det kommer påverka produktionen framöver. 

År för utfall

Utfall totalt

Utfall Danderyd

Utfall Huddinge sjukhus

Utfall Södertälje sjukhus

Mål 2021

2017 kvm

7 686

1 055

5 795

836

20 000

2017 MWh

1 030

143

773

104

2 800

 

Pågående större ny- och ombyggnationer

För att nå det uppsatta målet om antalet kvadratmeter solcellsyta, ser Locum även möjligheter att installera solceller i samband med större ny- och ombyggnationer. För att optimera förutsättningarna för installationer av solceller vid den typen av projekt, har en handbok tagits fram för att skapa rätt förutsättningar. Handboken kan du läsa här nedan 

 

Kontaktpersoner solcellsprojektet