Byggställning och utrymningstrappor

Vecka 23 inleds förberedande arbeten inför rivningen av två yttre trapphus på byggnad 40 samt delar av byggnad 86. Vi monterar en byggställning och bygger provisoriska utrymningstrappor. Arbetet innebär transporter på dagtid via Bågljusvägen. Inga störningar i framkomligheten.

Informationsbrev för utskrift

Vi bygger provisoriska utrymningstrappor

Vi river ytterligare två yttre trapphus. Dessa trapphus ligger på södra sidan på byggnad 40 med infart från Bågljusvägen. Vecka 23 inleds arbetet med att vi bygger provisoriska utrymningstrappor utomhus. Det innebär transporter på dagtid till och från området via Bågljusvägen. Inga störningar i framkomligheten. Preliminär rivningstart är vecka 29.  

Byggställning monteras inför rivning

Vecka 23 reser vi en byggställning mot gaveln på byggnad 86 som ligger i ändan på Bågljusvägen. Det som ska rivas är en ”utkragning” på plan 3 samt balkongerna på plan 1 och 2. Arbetet innebär transporter på dagtid via Bågljusvägen. Inga störningar i framkomligheten. Rivningen är preliminärt planerad till vecka 25.

Pågående arbeten i byggområdet

Arbetet innebär just nu rivning av kvarvarande betongfundament från den tidigare ambulanhallen inklusive schaktning och bortforsling av schaktmassor. Från vecka 21 pågår också spontning i området. Arbetet generar störande ljud vid grävning och lastning av schaktmassor samt ett knackande ljud vid rivningen av betongen. Störande ljud från borrningen inför spontning uppstår till och från under arbetet.

Byggets arbetstider

Vi följer riktlinjer från Naturvårdsverket om buller och tider för byggarbetsplatser. De innebär: ordinarie arbetstid vardagar och helger: 07.00-19.00. Kvällsarbeten med bullerbegränsningar är tillåtna till klockan 22.00. Från kl. 22.00 är endast nattarbeten med ännu strängare bullerbegränsningar tillåtna. Det är olika riktvärden för bullernivåerna beror på tid. Riktvärdena är en utgångspunkt och vägledning för den bedömning som görs i varje enskilt fall. Särskilda skäl kan motivera avsteg från riktvärdena, såväl uppåt som nedåt. För att kunna hålla planerad tidplan kommer bygget inte att göra något uppehåll under sommaren.

Inga planerade sprängningar på sjukhusområdet just nu.

Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Projektledare Attila Nagy, telefon: 072-582 44 03, attila.nagy@locum.se  eller skicka en e-post till stgoranssjukhus.locum@sll.se