Spontning från vecka 21

Förutom pågående schaktarbeten startar vi arbetet med spontning vecka 21. Vi använder metoden borrad spont. Borrljud kan uppfattas till och från under arbetet. Preliminärt klart i mitten av juni.

Förberedande markarbeten pågår inför uppförandet av en ny vårdbyggnad (by 20) vid arbetsområdet vid Sankt Göransgatan. Byggmaskiner kommer att befinna sig i arbetsområdet samt lastbilar kommer att köra in och ut till arbetsområdet. In- och utfart är via Sankt Göransgatan samt via Bågljusvägen.

Rivning och schaktning

Arbetet innebär just nu rivning av kvarvarande betongfundament från den tidigare ambulanhallen inklusive schaktning och bortforsling av schaktmassor. Arbetet generar störande ljud vid grävning och lastning av schaktmassor samt att det uppstår ett knackande ljud vid rivningen av betongen.

Spontning 

Vecka 21 startar vi arbetet med spontning. Spontning, som innebär glest placerade stålrör, utförs som mothåll för att marken inte ska falla in i schakten när vi gör en djup och brant schakt. Vi har valt metoden borrad spont, vilket innebär att det störande bankande ljud som uppkommer vid den mer tradition-ella metoden spontslagning utesluts. En borrmaskin kommer att stå i byggområdet för att borra hål för sponten. Ett visst störande ljud från borrningen uppstår till och från under arbetet. Preliminärt klart i mitten av juni.

Byggets arbetstider

Vi följer riktlinjer från Naturvårdsverket om buller och tider för byggarbetsplatser. De innebär: ordinarie arbetstid vardagar och helger: 07.00-19.00. Kvällsarbeten med bullerbegränsningar är tillåtna till klockan 22.00. Från kl. 22.00 är endast nattarbeten med ännu strängare bullerbegränsningar tillåtna. Det är olika riktvärden för bullernivåerna beror på tid. Riktvärdena är en utgångspunkt och vägledning för den bedömning som görs i varje enskilt fall. Särskilda skäl kan motivera avsteg från riktvärdena, såväl uppåt som nedåt. För att kunna hålla planerad tidplan kommer bygget inte att göra något uppehåll under sommaren.

Aktuell sprängstatus

Inga planerade sprängningar just nu. 

 


Har du frågor är du välkommen att kontakta projektledare Attila Nagy, telefon: 072-582 44 03, attila.nagy@locum.se  eller skicka en e-post till stgoranssjukhus.locum@sll.se