Spontning framskjuten

Spontningsararbetet vid S:t Göransvägen är senarelagd på grund av förändrade omständigheter i planeringen. Nytt arbetsmoment vecka 9 blir ledningsomläggning. Det arbetet genererar en låg störning.

De grundläggande markarbetena inför byggnationen av byggnad 20 har justerats och planerats om till viss del. Schaktning har genomförts under veckan och beräknas vara klart som planerat. Därefter fortsätter arbetet med vissa ledningsarbeten istället för spontning. Spontningsarbetet har därmed blivit framskjutet och ytterst är det möjligt att vi kan utföra arbetet på ett annat sätt, vilket kan innebära att spontarbetet utgår i sin helhet. Ledningsarbetena generera en låg störning. 

Varför blir det inte som planerat?

Ibland blir det inte som vi har planerat och det beror på faktorer, som inte alltid går att förutse spelar in, i synnerhet när det gäller markarbeten där arbetet ständigt måste anpassas vartefter arbetet fortgår. Det är därför svårt att ange exakta tider för när arbetet ska bli klart och hur arbetet genomförs.