Styrelsen

Här hittar du information om styrelsearbetet inom Locum AB.

Sammanträde med styrelsen för Locum AB
den 12 april 2018

Mötet är avslutat

Dag: Torsdag den 12 april 2018
Tid: Kl. 15.00-17.00

Observera att mötet inleds redan kl. 11.30 med ett seminarium enligt separat program

Plats: Nya Karolinska sjukhuset, Möteslokal D5:58 (Jack Adams-Ray), Solnavägen 30

Inledning

1. Öppnande

2. Godkännande av föredragningslista

3. Föregående styrelseprotokoll den 22 februari 2018
(LOC 1801-0133) 

4. Val av protokolljusterare

Beslutsärenden

5. Stämmoombud vid bolagsstämma i AB Terreno
(LOC 1801-0143)

6. Budgetunderlag inför SLL mål och budget 2019 med plan för åren 2020-2022 samt förslag till investeringsplan för 2019-2028 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB
(LOC 1802-0633)

7. Genomförandebeslut för ny dialysavdelning på Rosenlunds sjukhus
(LOC 1702-0278) 

8. Riktlinjer för Locum AB:s och Landstingsfastigheter Stockholms finansiella verksamhet 2018
(LOC 1801-0164)

9. Fastställande av policydokument
(LOC 1803-0704)

10. Yttrande över Policy för uppförande, bemötande och likvärdig behandling för Stockholms läns landsting
(LOC 1712-1254)

Anmälningsärenden

11. Månadsrapport för januari - februari 2018 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB 
(LOC 1801-0165)

12. Ändring av bolagsordning och nytt ägardirektiv för AB Terreno samt leasingavtal avseende landstingets solcellsanläggningar
(LOC 1710-0999)

13. Incidentrapport för februari 2018 gällande Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB
(LOC 1801-0193)

14. Uppföljning av investeringsbeslut fattade av landstingsstyrelsen eller landstingsfullmäktige avseende strategiska fastighetsinvesteringar 
(LOC 1801-0136)

15. Uppföljning av investeringsbeslut för Landstingsfastigheter Stockholm i styrelsen för Locum AB       
(LOC 1801-0137)

16. Verksamhetsrapport Projekt för februari 2018
(LOC 1803-0728)

17. Förteckning övriga anmälningar
(LOC 1801-0134)

18. Ärendebalanslista
(LOC 1801-0148)

Övrigt

19. VD-rapport
(LOC 1801-0135)

20. Övriga frågor

21. Nästa möte


Tillkommande beslutsärende

22. Inledande av upphandling avseende modernisering av luftbehandlingssystemet i byggnad K2 vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge samt antagande av upphandlingsstrategi
(LOC 1802-0449)
Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet