Styrelsen

Här hittar du information om styrelsearbetet inom Locum AB.

Sammanträde med styrelsen för Locum AB 
den 27 september 2018

 

Dag: Torsdag, 27 september 2018
Tid: Kl. 15.00-17.00 
Plats: Locum AB, Östgötagatan 12, konferensrum Årstaviken, plan 9

Inledning

1. Öppnande

2. Godkännande av föredragningslista

3. Föregående styrelseprotokoll den 25 juni 2018
(LOC 1801-0133) 

4. Val av protokolljusterare

5. Omvärldsanalys och förutsättningar inför Affärsplan 2019-2020
(LOC 1808-1405) Muntlig föredragning

Beslutsärenden

6. Delårsrapport januari – augusti 2018 för Locum AB och Landstingsfastigheter Stockholm inklusive helårsprognos samt uppföljning intern kontrollplan 
(LOC 1801-0165) 

7. Månadsrapport för januari-maj och januari-juli 2018 för Locum AB och Landstingsfastigheter Stockholm
(LOC 1801-0165)

8. Reviderat förslag till investeringsplan 2019-2028 för Landstingsfastigheter Stockholm 
(LOC 1802-0633)

9. Tilläggsbeslut avseende tidigare genomförandebeslut gällande ny dialysavdelning på Rosenlunds sjukhus
(LOC 1702-0278)

10. Förslag till inriktningsbeslut gällande modernisering av vårdplatser etapp 1 och 2 på Södersjukhuset 
(LOC 1809-1462)

11. Tilläggsbeställning avseende utökad omfattning av pågående arbeten vid S:t Görans sjukhus 
(LOC 1505-0691)
Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet

12. Inledande av upphandling av teknisk fastighetsdrift  samt antagande av upphandlingsstrategi
(LOC 1801-0179, LOC 1801-0210 )
Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet

13. Inledande av upphandling av teknisk förvaltningsentreprenad utemiljö samt antagande av upphandlingsstrategi
(LOC 1805-0884, LOC 1804-0788, LOC 1805-0885)
Sekretess råder för samtliga handlingar i ärendet

14. Sammanträdestider 2019 för styrelsen i Locum AB
(LOC 1801-0138) 

15. Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2017 för Locum AB
(LOC 1710-1004)

Anmälningsärenden

16. Incidentrapport för maj-augusti 2018 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB
(LOC 1801-0150)

17. Beslutsordning för Locum AB och Landstingsfastigheter Stockholm
(LOC 1708-0845, LOC 1708-0846)

18. Tilldelningsbeslut avseende ombyggnad av befintliga avdelningar till ny vårdavdelning på Huddinge Universitetssjukhus
(LOC 1804-0772)

19. Uppföljning av investeringsbeslut fattade av landstingsstyrelsen eller landstingsfullmäktige avseende fastighetsinvesteringar 
(LOC 1801-0136)

20. Uppföljning av investeringsbeslut för Landstingsfastigheter Stockholm i styrelsen för Locum AB     
(LOC 1801-0137)

21. Förteckning övriga anmälningar
(LOC 1801-0134)

22. Ärendebalanslista
(LOC 1801-0148)

23. VD-rapport
(LOC 1801-0135) 

Övrigt

24. Övriga frågor

25. Nästa möte