2015-05-28

Styrelsemöte i Locum AB den 28 maj 2015

 Mötet är avslutat

Datum:

Torsdag, den 28 maj 2015

Tid:

15.30-17.00

Plats:

Locum AB, Östgötagatan 12, konferensrum Årstaviken, plan 9

Inledning

1. Öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Ny arbetstagarrepresentant i Locum AB:s styrelse
(LOC 1504-0585)

4. Föregående styrelseprotokoll den 13 april 2015 samt protokoll från årsstämma den 25 maj 2015 (utdelas på sammanträdet)
5. Val av protokolljusterare
6. VD-rapport
(LOC 1501-0240)

Beslutsärenden

7. Tertialbokslut januari-april 2015 inklusive prognos för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB
(LOC 1501-0234) -
   
8. Verkställighetsbeslut gällande ny budget för besöksgarage vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
(LOC 0911-0905 )

9. Tilläggsbeslut gällande nytt lågspänningsställverk vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
(LOC 1203-0467)

10. Yttrande över Landstingsrevisorernas årsrapport för Locum AB år 2014
(LOC 1504-0662)

Anmälningsärenden

11. Myndighetskrav i konceptprogram
Muntlig information av Saija Thacker, teknisk direktör och Emma Kinch, direktör fastighetsutveckling

12. Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm

(LOC 1501-0234)

13. Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB

(LOC 1501-0234)

14. Affärsplan 2016 – förutsättningar
Muntlig information

15. Incidentrapport för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB
(LOC 1501-0265)

16. Redovisning av investeringsbeslut fattade av landstingsstyrelsen eller landtingsfullmäktige avseende strategiska investeringar
(LOC 1501-0323)

17. Redovisning av investeringsbeslut för Landstingsfastigheter Stockholm
(LOC 1501-0241)


18. Förteckning över väsentliga VD-beslut
(LOC 1501-0238)

19. Förteckning övriga anmälningar - inga
(LOC 1501-0239)

Övrigt

20. Övriga frågor

21. Nästa möte

 

Sammanställning av samtliga handlingar från styrelsemötet  2015-05-28.