2015-09-24

Här finner du dokumentation från styrelsemötet den 24 september 2015.

Sammanträde med styrelsen för Locum AB

den 24 september 2015

Mötet är avslutat

 

Datum:

Torsdag den 24 september 2015
OBS! Mötet är avslutat - här finner du beslutsinformationen från mötet

Tid:

Kl 10.30-12.00

Observerera att mötet inleds redan kl. 08.30 med ett seminarium enligt separat program

Plats:

Danderyds sjukhus, byggnad 40, plan 1, konferensrum Svalan

Inledning


1. Öppnande

2. Godkännande av föredragningslista

3. Föregående styrelseprotokoll den 25 juni samt protokoll 2015-08-24--27 per capsulam

4. Val av protokolljusterare

5. VD-rapport
(LOC 1501-0240)

Beslutsärenden

6. Delårsrapport för perioden januari – augusti 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB inklusive helårsprognos    
(LOC 1501-0234)


Bilaga 4 - Internkontrollplan 2015

7. Slutlig budget för 2016 och plan för åren 2017-2019 samt investeringsbudget för 2016 och plan för åren 2017-2020 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB
(LOC 1501-0298)

8. Affärsplan 2016 samt riskanalys och internkontrollplan 2016 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB
(LOC 1506-0792)  


Bilaga 2 - PM Riskanalys och internkontrollplan

Bilaga 2 - Riskanalys

Bilaga 2 - Internkontrollplan 2016


9. Genomförandebeslut gällande ny kylanläggning vid Södertälje sjukhus
(LOC 1406-0526)

10. Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av tak, fönster och fasader på Sollentuna sjukhus
(LOC 1501-0292)

11. Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av installationer för medicinska gaser på Sollentuna sjukhus
(LOC 1501-0295)

Anmälningsärenden

12. Månadsrapporter för maj och juli 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm
(LOC 1501-0234)

13. Månadsrapporter för maj och juli 2015 för Locum AB
(LOC 1501-0234)

14. Incidentrapport för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB
(LOC 1501-0265)

15. Redovisning av investeringsbeslut fattade av landstingsstyrelsen eller landstingsfullmäktige avseende strategiska investeringar
(LOC 1501-0323)

16. Redovisning av investeringsbeslut för Landstingsfastigheter Stockholm
(LOC 1501-0241)

17. Förteckning över väsentliga VD-beslut
(LOC 1501-0238)

18. Förteckning övriga anmälningar
(LOC 1501-0239)

Övrigt

19. Övriga frågor

20. Nästa möte

En sammanställning av samtliga styrelsehandlingar till mötet den 24 september hittar du här rev. 2015-10-09 (pdf:en väger 114 MB)