2016-02-25

Sammanträde med styrelsen för Locum AB

den 25 februari 2016

Mötet är avslutat

Dag: Torsdag, den 25 februari 2016

Tid: Kl. 11.30 - 13.00     Observera att mötet inleds redan kl. 08.30 med ett seminarium enligt separat program.                                                                                           .

Plats: Södersjukhuset, möteslokal i Restaurang Rackarbacken

Inledning

1. Öppnande

2. Godkännande av föredragningslista

3. Val av sekreterare

4. Föregående styrelseprotokoll den 26 november 2015

5. Val av protokolljusterare

6. Anmälan om Ändring av arbetstagarrepresentanter i Locum AB:s styrelse
(LOC 1601-0383)

7. VD-rapport

Beslutsärenden

8. Arbetsordning för styrelsen samt instruktion för VD i Locum AB
(LOC 1601-0339)

9. Reviderad Affärsplan 2016 med styrkort för åren 2017-2019
(LOC 1506-0792)


10. Årsrapporter samt årsredovisningar för 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB och bolagsstyrningsrapport 2015 för Locum AB
(LOC 1501-0234)

Bilaga 1 Årsredovisning Locum AB

Bilaga 2 Årsrapport 2015 Locum AB

Bilaga 3 Årsredovisning LFS

Bilaga 4 Årsrapport LFS

Bilaga 5 Bolagsstyrningsrapport 2015 Locum AB

11. Granskning av intern kontrollplan 2015 för Locum AB  
(LOC 1409-0676)

12. Riktlinjer för Locum AB:s och Landstingsfastigheter Stockholms finansiella verksamhet 2016
(LOC 1601-0316)

13. Förslag till yttrande över motion 2015:37 av Ulf Landström m fl (SD) om att underlätta personalrekryteringen
(LOC 1510-1000)

Anmälningsärenden

14. Månadsrapport för oktober och november 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm
(LOC 1501-0234)

15. Månadsrapport för oktober och november 2015 för Locum AB
(LOC 1501-0234)

16. Beslutsordning för Locum AB och Landstingsfastigheter Stockholm
(LOC 1601-0366, LOC 1601-0367)

17. Incidentrapport för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB
(LOC 1601-0341)

18. Redovisning av investeringsbeslut fattade av landstingsstyrelsen eller landtingsfullmäktige avseende strategiska investeringar
(LOC 1601-0331)

19. Redovisning av investeringsbeslut för Landstingsfastigheter Stockholm
(LOC 1601-0332)

20. Förteckning över väsentliga VD-beslut - inga
(LOC 1601-0328)

21. Förteckning övriga anmälningar - inga
(LOC 1601-0329)


Övrigt

22. Styrelseutvärdering 2016
(LOC 1601-0419)

23. Övriga frågor

24. Nästa möte

 

Samtliga handlingar till styrelsemötet 2016-02-25 (OBS! 50 Mb)