2016-04-14

Sammanträde med styrelsen för Locum AB

den 14 april 2016

Mötet är avslutat

Dag: Torsdag, den 14 april 2016

Tid: Kl. 15.10 - 16.30

Observera att mötet inleds redan kl.13.00 med ett seminarium enligt separat program.             

Plats: Restaurang Göran Terrassen vid S:t Görans sjukhus, S:t Göransplan 6

Inledning

1. Öppnande

2. Godkännande av föredragningslista

3. Föregående styrelseprotokoll den 25 februari 2016

4. Val av protokolljusterare

5. Anmälan om ändring av arbetstagarrepresentanter i Locum AB:s
styrelse
(LOC 1601-0338)

6. VD-rapport

Beslutsärenden

7. Yttrande över planeringsunderlag för budget 2017 och plan för åren
2018-2019 samt planeringsunderlag för investeringsbudget för 2017
och plan för åren 2018-2021 för Landstingsfastigheter Stockholm och
LocumAB
(LOC 1603-0551)

Anmälningsärenden

8. Månadsrapport for januari och februari 2016 for Landstingsfastigheter
Stockholm och Locum AB
(LOC 1601-0317)

9. Incidentrapport för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB
(LOC 1601-0341)

10. Policy och riktlinjer för säkerhet inom Stockholms läns landsting
(LOC 1603-0537)

11. Redovisning av investeringsbeslut fattade av landstingsstyrelsen eller
landstingsfullmäktige avseende strategiska investeringar
(LOC 1601-0331)

12. Redovisning av investeringsbeslut for Landstingsfastigheter
Stockholm
(LOC 1601-0332)

13. Förteckning över väsentliga VD-beslut - inga
(LOC 1601-0328)

14. Förteckning övriga anmälningar - inga
(LOC 1601-0329)

Övrigt

15. Övriga frågor

16. Nästa möte