2016-06-03

Sammanträde med styrelsen för Locum AB den 3 juni

Mötet är avslutat

 

Dag: Fredag, den 3 juni 2016

Tid: Kl. 11.00 - 12.00

Plats: Rönneberga konferens, Lidingö

Dagordningen inför mötet hittar du här

Observera att mötet inleds med en konferens den 2-3 juni.
Programmet för styrelseseminariet hittar du här

Inledning

1. Öppnande

2. Godkännande av föredragningslista

3. Landstingsfullmäktiges val av styrelse för Locum AB
(LOC 1601-0340)

4. Föregående styrelseprotokoll den 14 april 2016

5. Val av protokolljusterare

Beslutsärenden

6. Tertialrapport för perioden januari-april 2016 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB inklusive helårsprognos
(LOC 1601-0317)

7. Fastställande av policydokument
(LOC 1102-0302)

8. Genomförandebeslut avseende tillagningskök för patientmat vid
Södersjukhuset
(LOC 1605-0664)


9. Taklagsfest för ny akutbyggnad vid S:t Görans sjukhus
(LOC 0801-0108)

10. Yttrande över förslag till miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting 2017-2021
(LOC 1605-0654)

11. Yttrande över Strategi för innovation och digitalisering i Stockholms läns landsting 2017-2021
(LOC 1604-0623)

12. Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2015 för Locum AB
(LOC 1605-0658)

Anmälningsärenden

13. Månadsrapport för januari – mars 2016 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB
(LOC 1601-0317)

14. Incidentrapport för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB
(LOC 1601-0341)

15. Redovisning av investeringsbeslut fattade av landstingsstyrelsen eller landstingsfullmäktige avseende strategiska investeringar
(LOC 1601-0331)

16. Redovisning av investeringsbeslut för Landstingsfastigheter Stockholm
(LOC 1601-0332)

Övrigt

17. VD-rapport

18. Övriga frågor

19. Nästa möte