2016-11-24

Sammanträde med styrelsen för Locum AB den 24 november 2016

Mötet är avslutat

Dag: Torsdag den 24 november 2016

Tid: Klockan 15.30 - 17.30 

Observera att mötet inleds redan kl. 12.30 med ett seminarium (se separat program).

Plats: Direktionsrummet, Hus 1, plan 2, Södertälje sjukhus

 

Inledning

1. Öppnande

2. Godkännande av föredragningslista

3. Föregående styrelseprotokoll den 29 september 2016

4. Val av protokolljusterare

Beslutsärenden

5. Instruktion för verkställande direktören i Locum AB
(LOC 1601-0339)

6. Affärsplan 2017  samt riskanalys och internkontrollplan 2017 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB
(LOC 1610-1165)

7. Miljöplan 2017-2030 för Locum AB
(LOC 1608-0971)

8. Förslag till yttrande över motion 2016:30 av Jens Sjöström m fl (S) om behovet av att öka antalet rekryteringsbostäder
(LOC 1610-1121)

Anmälningsärenden

9. Månadsrapport för januari - september 2016 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB 
(LOC 1601-0317)

10. Delrapporterings PM 2016 från Landstingsrevisorerna
(LOC 1610-1152)

11. Remissvar avseende ”Program för fördjupning av översiktsplanen Centrala Danderyd, Danderyds kommun”
(LOC 1606-0867)

12. Incidentrapport för september-oktober 2016 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB
(LOC 1601-0341)

13. Redovisning av investeringsbeslut fattade av landstingsstyrelsen eller landstingsfullmäktige avseende strategiska investeringar 
(LOC 1601-0331)

14. Redovisning av investeringsbeslut för Landstingsfastigheter Stockholm i styrelsen för Locum AB
(LOC 1601-0332)

15. Resultat från NKI-undersökningen
(1601-0342)  muntlig information

16. Resultat från medarbetarundersökningen
(LOC 1611-1205) muntlig information

17. Verksamhetsrapport Projekt för oktober 2016
(LOC 1611-1208) 

18. Förteckning övriga anmälningar rev. 2016-11-23
(LOC 1601-0329)

19. Ärendebalanslista
(LOC 1601-0327)

Övrigt

20. VD-rapport

21. Övriga frågor

22. Nästa möte