Grannar Södersjukhuset

Hela länets sjukvård ska utvecklas och arbetet med Framtidens Sös går vidare. Här kan du som bor eller arbetar i närheten av Södersjukhuset ta del av hur projektet utvecklas. Från våren 2018 sker inflyttning i de nya husen etappvis - först ut var försörjningsbyggnaden med godsmottagning och sop- och tvättsug. Nya vuxenakuten öppnar 2020.

Håll utkik med jämna mellanrum. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt vartefter projektet framskrider.

 

De tre nya byggnaderna är på plats. Installationsarbetet inomhus med alla komplexa tekniska system och inbyggd utrustning går mot sitt färdigställande och under våren 2019 slutbesiktigas byggnaderna. Under resten av 2019 kommer inredning och medicinsk utrustning på plats etappvis och så kallad klinisk driftsättning genomförs. Klinisk driftsättning innebär bland annat att personalen som ska arbeta i lokalerna utbildas på all den senaste medicinska utrustningen. Kranar och bodar är borta och markarbeten på vägar och andra ytor pågår etappvis runt de nya byggnaderna.

 

Rivning av tillfälliga sterilbyggnaden
Med start i slutet av maj startar arbetet med rivning den tillfälliga sterilbyggnaden. Först sker förberedelser runt omkring och därefter sker rivningen av själva byggnaden. Rivningen beräkas vara klar i september 2019.  För att minska störningen runt Marmorgatgan byggs bullserskydd, transporterna planeras och bullermätningar görs.

Intensiva markarbeten under sommarhalvåret 2019 
Jägargatan/Ambulansgatan: Markarbeten genomförs etappvis på Jägargatan. Bland annat justeras gatans höjd för att skapa access till nya godsmottagningen. Jägargatan byggs om under 2018 och 2019 och förses med värme för en isfri uppfart för ambulansen. Mark- och gatuarbeten kommer att utföras även 2020 för att göra klart gator och parkområden runt de nya byggnaderna.
Tvätterigatan: Arbetet med den nya lokalgatan har startat och pågår under sommaren/hösten 2019.
I slutet av projektet ansvarar Locum tillsammans med Stockholm stad för att öka säkerhet och framkomlighet i korsningen Tantogatan-Jägargatan. Återvinningsstationen ska också förbättras. 

Entrétorget vid Sjukhusbacken förbereds för bygget av ny akutentré
Under 2018 byggdes entrétorget delvis om som en förberedelse inför det framtida bygget av en ny entré till vuxenakuten. Trafikflödet och nedfarten till garaget har förbättrats och ett arbetsområde har etableras för att kunna arbeta med den nya akutentrén.  Arbetet fortsätter i etapper under 2019.

Mindre sprängningar i samband med mark- och vägarbeten 
Mindre sprängningsarbeten kommer att pågå etappvis. Sprängningarna utförs i nära samarbete med känslig vård på sjukhuset. En rad försiktighetsåtgärder är vidtagna för att minimera störningarna.
Sprängningarna görs alltid enligt fast schema, men tiderna kan variera beroende på årstid. Nu gäller följande tider: måndag – fredag 09:00 – 09:05, 12:00 – 12:05, 15:00 – 15:05 och 17:00 – 17:05. Flera sprängningar kan förekomma inom  femminuters-intervallen.

Försörjningsbyggnaden med ny godsmottagning klar
I början av mars 2018 öppnade godsmottagningen för Södersjukhusets egna transporter (ej byggrelaterade). Godsmottagningen ligger i den nya försörjningsbyggnaden. Den nya sop- och tvättsugen togs också i bruk vid samma tidpunkt. 

Obduktion och bårhus samt Rum för avsked klart 
I maj 2018 öppnade Sveriges största bårhus i bottenplanet på den nya behandlingsbyggnaden. Verksamheten drivs av Karolinska Universitetslaboratoriet. Här finns också Rum för avsked för anhöriga.


När blir de olika husen (eller delar av husen) klara så att verksamheterna kan starta?

Så här ser den beräknade tidplanen ut (fastställd i juni 2017):
Försörjningsbyggnaden med godsmottagning - verksamhetsstart mars 2018
Rum för avsked - verksamhetsstart maj 2018
Sterilcentral, del av i behandlingsbyggnaden - verksamhetsstart våren 2019
Vårdbyggnaden (närmast Årstaviken) - verksamhetsstart december 2019
Nya akuten - öppnar 2020

Nya gatunamn klara

Medicingatan, Tvätterigatan och Ambulansgatan. Namnen på de nya gatorna som anläggs i samband med bygget av Framtidens Sös är klara. Beslutet om de nya namnen har fattats av stadsbyggnadsnämnden. 

Omfattande arbete med logistik

Väntzoner, grindvakter och bokning av leveranstider. Det är bara några av de verktyg vi använder för att planera och arbeta systematiskt med logistik och trafikflöden i området. Dessa lösningar trappas av i projektets slutfas då mängden transporter miskar efter hand.

Arbetstider 

Vardagar: 07.00-22.00 för byggproduktion samt dessutom etablering för dagens arbete som innebär bland annat vissa transporter och uppställning av maskiner från 06.00.

Lördagar och söndagar: 09.00 och 18.00.

Helgdagar, även runt Jul och Nyår: Inget arbete på röda dagar. Övriga dagar arbete som vanligt.

Kontakt

För frågor och rapportering av störningar är du välkommen att kontakta oss via Locums kundtjänst. De vidarebefordrar ärendet till nyckelpersoner i byggprojektet

Locums kundtjänst är öppet dygnet runt.

Telefon: 08-123 172 00

Läs mer om Framtidens Sös