Miljö och energi

Locums övergripande miljömål är att vara klimatneutrala år 2030 och minimera den negativa påverkan på miljö och hälsa. Tillsammans med våra kunder arbetar vi för långsiktigt hållbara fastigheter för god vård. För att vi ska lyckas skapa hållbara fastigheter till våra kunder arbetar vi systematiskt med miljöfrågor utifrån ett miljöledningstänk.

Locums miljöarbete

Locums Miljöplan innefattar det övergripande målet att vara klimatneutrala år 2030 och minimera den negativa påverkan på miljö och hälsa. Locum har en hög ambitionsnivå i arbetet mot hållbara fastigheter och anläggningar. Miljöarbetet ska leda till minskade utsläpp av växthuspåverkande gaser, för att inte bidra till en negativ klimatförändring, och till att bidra till en giftfri miljö och sund inomhusmiljö samt att hushålla med energi, material och produkter.

Miljöarbetet är integrerat i verksamhetssystemet som är certifierat enligt ISO 14 001:2015 (miljö) och ISO 9001:2015 (kvalitet). Vårt miljöarbete utgår från gällande lagstiftning, regionens miljöprogram, Locums miljöplan, Locums Hållbarhetspolicy och de betydande miljöaspekterna som berör oss. Företagets betydande miljöaspekter finns inom följande områden:

  • Energi
  • Material, produkter och avfall
  • Övrigt

Resultatet av miljöarbetet redovisas bland annat i regionens årsrapport, Locums årsberättelse, Locums hållbarhetsredovisning samt rapporter av miljöfarlig verksamhet till berörda myndigheter.

Nätverk

Som ett led i det strategiska arbetet kring miljö och långsiktigt hållbar utveckling deltar Locum i ett flertal samarbetsprojekt. Det är samarbeten med andra landsting och regioner, med kommuner, högskolor och universitet, frivilligorganisationer, leverantörer, andra aktörer inom fastighetsbranschen med mera. 

Tillstånd

Inom Region Stockholms fastighetsbestånd bedrivs verksamheter som är klassade som miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken och Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Locum AB är verksamhetsutövare för fastigheternas reservkraftsanläggningar och de kyl- och ventilationssystem som innehåller köldmedier.

Reservkraftverken är till för att förse sjukvårdens verksamheter med elektricitet vid strömavbrott. Läs gärna mer om reservkraft på hemsidan för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), se nedan. 

Köldmedier finns bland annat i kylskåp, frysar, värmepumps- och luftkonditioneringsanläggningar. De används för att omvandla kyla till värme eller värme till kyla. Vissa köldmedier bryter ner ozonskiktet och påverkar växthuseffekten negativt. Därför finns det regler om hantering av vissa köldmedier som verksamhetsutövaren är skyldig att följa, såsom att årlig kontroll av aggregaten görs och rapportering av händelser till tillsynsmyndigheten.

Om kunderna har egna verksamheter som kräver köldmedier, tillstånd eller anmälan, är det kunden själv som är verksamhetsutövare och därför ansvarar för den miljöhänsyn som ska tas. Det kan exempelvis vara livsmedelsverksamhet, egna kylmaskiner, simbassängsverksamhet och kemikaliehantering. Om ansvaret är oklart, kontakta oss på Locum så hjälper vi till.