Nyheter om personalparkering 2022

Nu inför Region Stockholm marknadsanpassade parkeringsavgifter för personal för att följa skattelagstiftningen och för att främja ett hållbart resande. Några av nyheterna är zonindelning med enhetliga taxor, ny tim- och dygnstaxa, maxtaxa om 6 timmar och gratis parkering på kvällar och nätter. Förändringarna gäller från den 1 april 2022.

Under pandemiåren har regeringen tillåtit ett avsteg från rådande skattelagstiftning gällande förmånsbeskattning för fri parkering. Från och med 1 april 2022 träder åter skattelagstiftningen för förmånsbeskattning in. Parkering blir förmånsbeskattad om inte avgifterna är marknadsanpassade. Därför ska parkeringsavgifterna för anställda inom Region Stockholm harmoniseras med omkringliggande marknadstaxor. 

Under tiden fram till 1 april gäller fortsatt avgiftsfri parkering. 

Förändringen ligger också i linje med att främja ett hållbart resande i regionen. Att ta bilen bör vara ett aktivt val att överväga varje dag och regionen vill uppmuntra alla att använda andra färdmedel för jobbresor som cykel och kollektivtrafik. 

Zonindelning för enhetliga taxor 

Vårdfastigheterna är indelade i tre zoner - innerstad, ytterstad och landsort. Taxorna är marknadsanpassade och enhetliga inom det geografiska området. 

Zonindelning-personalparkering-karta.png

Nytt för personalparkering 2022 med start 1 april 2022 klockan 06.00 

  • Ny tim- och dygnstaxa gäller. Du betalar för parkering mellan klockan 06.00 och 18.00, på kvällar och nätter parkerar du gratis. Detta gäller alla dagar i veckan. 
  • Samtidigt införs maxtaxa, vilket innebär att du betalar för maximalt 6 timmar/dygn.
  • Den nya personaltaxan för innerstad är 10:-/timme, för ytterstad 5:-/timme och för landsort 3:-/timme. För garage-/p-husplats införs ett påslag på 20%, eftersom garageplats enligt Skatteverkets regler har ett högre marknadsvärde än gatuparkering.
  • I de fall det funnits månadsbiljett tas de nu bort, då regionen i enlighet med den regionala utvecklingsplanen vill skapa incitament för att minska bilåkandet i regionen. Förhoppningen är att vi alla varje dag ska ta ett aktivt beslut: måste jag ta bilen idag eller kan jag välja att cykla eller åka kollektivt?
  • När du parkerar med appen ApcoaFlow kan du parkera på personalparkering. Uppgradera appen med ditt personliga och aktiva HSA-id innan taxorna börjar gälla igen.
  • Parkster kommer att upphöra att gälla för alla typer av personaltillstånd. Byt till Apcoa Flow innan taxorna börjar gälla igen.

personaltaxor_800x465px_211209.png

Klicka här för att se en större bild.

Uppdatera din ApcoaFlow app med ditt HSA-id redan nu

När den skattebefriade parkeringsförmånen upphör och taxorna slås på igen kommer du att behöva ett aktivt och personligt HSA-id kopplat till appen för att du ska kunna fortsätta parkera till personaltaxa.

Uppdatera med ditt personliga HSA-id minst 24 timmar innan ditt första användande. 

Instruktioner steg för steg hittar du här.  

Frågor och svar

Då ska du kontakta Locums kundtjänst på 08-123 172 00 eller mejla via e-post: kundtjanst.locum@regionstockholm.se.  

Höjningen av parkeringsavgifter är beslutat av regionfullmäktige i budget 2020. Förändringen skulle ha genomförts 2020, men under pandemin har personalen i stället haft möjlighet att parkera utan avgift. För att underlätta för personalen att utan risk för smitta kunna ta sig till och från arbetet tog regeringen bort förmånsbeskattning för personalparkering under pandemin. Från och med den 1 januari upphör skattebefrielsen och därmed blir parkeringsavgifter som inte är marknadsanpassade förmånsbeskattade. Avgiftshöjningen kommer att genomföras den 1 april 2022.

Höjningen är baserad på att taxan ska harmoniseras med rådande marknadstaxor.

Förändringen ligger också i linje med att främja ett hållbart resande och förhoppningen är att individen varje dag ska ta ett aktivt beslut: måste jag välja bilen idag eller kan jag i stället åka kollektivt och därmed bidra till ett hållbart samhälle? Varje beslut gör skillnad.

På grund av Skatteverkets regler för förmånsbeskattning kan Region Stockholm inte längre ge fri eller alltför billig parkering. Vi ska nu se till att avgifterna är marknadsanpassade.

Förändringarna berör samtliga vårdfastigheter med förutsättningar att bedriva parkeringsverksamhet. 

Kort kan man sammanfatta det så här:

Det finns idag tre taxeområden – innerstad, ytterstad och landsort. Taxorna är marknadsanpassade inom det givna området.

Zonindelning-personalparkering-karta.png

För personalparkering kommer tim- och dygnstaxa att tillämpas. Du betalar för parkering mellan 06.00 och 18.00. Detta gäller alla dagar i veckan. Vid parkering längre än 6 timmar uppnås maxtaxa och därmed övergår biljetten till en dygnsbiljett. Parkering på kvällar och nätter är gratis. Du betalar alltså som mest för 6 timmar för hela dygnet.

För garage/p-hus ligger parkeringstaxan något högre eftersom en garageplats enligt Skatteverkets regler har ett högre marknadsvärde än en parkering utomhus.

Alla anställda inom Region Stockholm som har ett aktivt HSA-id har via appen ApcoaFlow tillgång till att parkera till personaltaxa på regionens personalparkeringar. Det här är en digital enkel lösning som vi hoppas ska underlätta för personalen.

För personalparkering kommer tim- och dygnstaxa att tillämpas. Du betalar för parkering endast mellan kl 06.00 och 18.00. Detta gäller alla dagar i veckan. Vid parkering längre än 6 timmar uppnås maxtaxa och därmed övergår biljetten till en dygnsbiljett. Kvällar och nätter är det gratis.

personaltaxor_800x465px_211209.png

Klicka här för att se en större bild. 

För garage/p-hus ligger parkeringstaxan lite högre eftersom en garageplats har ett högre marknadsvärde än en parkering utomhus.

Genom att vara registrerad personal med aktivt personligt HSA-id i Region Stockholm samt ha tillgång till en smartphone med appen Apcoa Flow installerad får du möjlighet att parkera på personalparkering med en lägre taxa. Uppfyller du inte de förutsättningarna har du möjlighet att parkera på besöksparkeringarna till besökstaxa om du måste ta bilen till jobbet. Vi hoppas att den digitala appen ska förenkla för dig som måste ta bilen ibland.

Du använder appen ApcoaFlow.

När den skattebefriade parkeringsförmånen upphör och taxorna slås på igen kommer du att behöva ett aktivt och personligt HSA-id kopplat till appen för att du ska kunna parkera med personaltaxa.

Uppdatera din ApcoaFlow app med ditt personliga HSA-id redan idag!

Har du redan appen ApcoaFlow? Uppdatera med ditt aktiva HSA-id för att parkera till personaltaxa på alla sjukhus utan att särskilt tillstånd behövs. 

Gör kopplingen till HSA-id i god tid. Av säkerhetsskäl tar det 24 timmar att göra kopplingen.

Har du inte appen ApcoaFlow? Den är enkel att ladda ner.

Följ länken för instruktion!

 

Parkster upphör att gälla för alla typer av personaltillstånd. Byt till ApcoaFlow innan 1 februari. 

Nej, det är gratis att parkera kvällar och nätter, 18.00-06.00, alla dagar i veckan.

Under denna tid råder högtrafik hos SL. Mellan 18.00 och 06.00 är det gratis att parkera eftersom marknadsvärdet i större delar av Stockholms län är 0 kr per timme. Mellan 18-06 är ofta kollektivtrafiken neddragen till lägre turtäthet eller har slutat trafikera vissa linjer. Dessutom medför fri parkering under kvällar och nätter att Region Stockholm kan tillhandahålla ökade möjligheter för de som arbetar obekväma arbetstider att kunna ta bilen till jobbet.

Ja, det blir ingen skillnad mot tidigare.

Då ska du kontakta Locums kundtjänst

Det blir ingen skillnad mot tidigare. Personal som har giltigt särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade har rätt att via parkeringsansvarig på Locum säkerställa tillgång till handikapplats utifrån individens behov.

Om en arbetsgivare betalar en privat levnadskostnad så är det en förmån och förmånstagaren ska betala skatt på förmånen.

Du är alltid välkommen att kontakta Locums kundtjänst så kan de hjälpa dig med hur du använder appen.

Om du upplever tekniska problem med appen är du välkommen att kontakta Apcoa på telefonnummer 08-556 306 70 eller locum@apcoa.se.  

Anställda inom Region Stockholm registreras med ett HSA-id. Du har då automatiskt personaltillstånd, parkerar i mån av plats och får möjligheten att betala den lägre taxan via Apcoa Flow.

Tidigare parkeringstillstånd upphör.

Marknadsvärdet är högst i innerstaden och parkeringstaxorna behöver harmonisera med omkringliggande parkeringsnivåer. I innerstaden finns en väl fungerande kollektivtrafik och antalet platser för parkering vid innerstadssjukhusen är begränsade. Det är viktigt att det finns platser för patienter och besökare samt de medarbetare som verkligen måste åka bil.

Detta handlar om att vi ska kunna kontrollera att rätt personer parkerar på personalparkeringen. Man måste ha ett tjänstekort, alltså ett personligt och aktivt HSA-id, för att få parkera på personalparkering. 

Automaterna kan inte integreras med kontrollen av HSA-id och kan därför inte längre användas för personaltaxa.

Du som arbetar i fastigheten men inte är anställd av Region Stockholm hänvisas till besöksparkeringen.

För att få tillstånd att stå på Region Stockholms personalparkeringar och betala personaltaxa krävs att du har ett aktivt, personligt HSA-id. Ett sådant ID har du om den organisation du arbetar hos är registrerad i Region Stockholms elektroniska personalkatalog EK. Alla organisationer som har ett avtal med Regionen har möjlighet att registrera sin personal där.

Om inte din organisation är ansluten, men vill bli det kan du läsa om hur man går till väga här:

Så här fungerar det

Ansök om HSA för er organisation