Översikt projekt 2018

Vi genomför varje år cirka 800 byggprojekt av varierande storlek. Det rör sig om alltifrån mindre underhållsprojekt och hyresgästanpassningar, för att vården ska kunna utveckla sina verksamheter, till mångåriga strategiska nybyggnationer. Här sammanfattar vi status för ett urval av pågående projekt vid våra större sjukhusområden.

Sjukhusområden

Ny byggnad vid Huddinge sjukhusområde

Inom Huddinge sjukhusområde ligger Karolinska Universitetssjukhuset, flera andra vårdgivare samt närservice. Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största universitetssjukhus. Sjukhuset i Huddinge invigdes 1977. År 2004 slogs Huddinge Universitetssjukhuset ihop med Karolinska sjukhuset och bildade Karolinska Universitetssjukhuset.

Pågående:

 • En ny behandlingsbyggnad uppförs i anslutning till de befintliga byggnaderna B2 och B4. Den nya byggnaden på 29 000 kvadratmeter står färdig i början av 2020 och kommer bland annat att inrymma 23 operationssalar och avdelningar för röntgen och intervention. Just nu pågår bland annat installation av den medicinsktekniska utrustningen, målning och utvändiga markarbeten.
 • I anslutning till den nya byggnaden sker ombyggnationer i B4 för att skapa en ny avdelning för pre- och postoperation.
 • Psykiatri Sydvästs lokaler i M4-huset genomgår en stor renovering. Nu är vi inne på den sista etappen där M66-68 byggs om. Projektet blir färdigt hösten 2019.
 • Vi har fått uppdraget att bygga om 15 vårdavdelningar och åtta mottagningar runt om på sjukhuset. De vårdavdelningar och mottagningar som ska byggas om ligger i byggnaderna R2, M2, K2, K4, B2 och B4 och färdigställs successivt mellan 2019 och 2023.
 • Vi förser byggnad K2 med ett nytt ventilationssystem då det tidigare systemet är uråldrigt och behöver bytas ut.

Genomfört:

 • Två nya avdelningar för förlossning och eftervård har byggts i B4. Avdelningarna ligger i närheten av den nya behandlingsbyggnaden för operation, intervention och röntgen.
 • Intensivvårdsavdelningens lokaler i B46 har renoverats.
 • Hisshallarna i M4 och B4 har renoverats.

Läs mer om vårt arbete på Huddinge sjukhusområde >>

Ny akutvårdsbyggnad i Danderyd

Danderyds sjukhus befinner sig i sin största förändring sedan invigningen år 1964. Under 2019 avslutas flera av de större om- och tillbyggnadsprojekt som pågått de senaste åren.

Exempel pågående projekt:

 • Ny akutvårdsbyggnad på 27 500 kvadratmeter färdigställs. Öppnar hösten 2019.
 • Godsmottagningen byggs om och rustas upp för att klara framtidens ökade flöden. Klart våren 2019.
 • Teknisk upprustning och modernisering av vårdlokaler i hus 39. Klart våren 2019.
 • Totalrenovering av hus 04 och anpassningar för Talklinikens verksamhet. Klart sommaren 2019.

Exempel genomförda projekt:

 • Teknisk upprustning och 24 nya övernattningslägenheter i hus 03.
 • Teknisk upprustning och modernisering av vårdlokaler i hus 38.
 • Ny operationssal på Kvinnokliniken.

Läs mer om vårt arbete på Danderyds sjukhus >>

Sjukvårdsbyggnad vid Södersjukhuset

Södersjukhuset invigdes 1944. Till- och ombyggnationer har gjorts varje decennium. Just nu befinner sig sjukhuset i sin största förändring någonsin i och med byggandet av Framtidens Sös.

Pågående

 • Arbetet pågår med ny behandlingsbyggnad, en ny vårdbyggnad samt ny ambulanshall och ny akutentré.  Samtidigt renoveras Byggnad 04 och markarbeten pågår. Hela programmet för Framtidens Sös lämnas över till hyresgäst under 2019. Nya vuxenakuten öppnar 2020.
 • Förstudie för modernisering och teknisk upprustning av vårdplatser i Byggnad 17/18 pågår liksom programarbete för en ny neonatalavdelning.

Genomfört 2018

 • Inflyttning i nya försörjningsbyggnaden som rymmer lokaler för godsmottagning, sop- och tvätthantering och sjukhusets Servicegrupp.
 • Sveriges största obduktion och ”Rum för avsked” inflyttade i den nya behandlingsbyggnaden.
 • Byggt om för fler vårdrum för BB Sös.
 • Ny lokallösning för Dagkirurgiskt centrum.
 • Entrétorget anpassat för att få ett bättre trafikflöde, första etappen.

Läs mer om vårt arbete på Södersjukhuset >>

Karolinska sjukhusområdet

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största universitetssjukhus och invigdes 1940. Sedan dess har sjukhuset expanderat kraftigt. År 2004 slogs Karolinska Sjukhuset ihop med Huddinge Universitetssjukhus och bildade Karolinska Universitetssjukhuset.

 Pågående

 

 • Arbetet med att bygga om N-kvarteret pågår för fullt. När ombyggnationen är klar får N-huset bland annat nya vårdavdelningar, Bröstcentrum, dagkirurgi och lokaler för BB eftervård. Ombyggnationen är en del av Region Stockholms satsning på Framtidens hälso- och sjukvård och beräknas bli klar under 2019.
 • Under december 2018 påbörjades arbetet med bygga sjutton nya jourrum i byggnad S1, Norrbacka. Jourrummen byggs som ett komplement till den nya sjukhusbyggnaden och är tänkta att användas av jourläkare för vila/övernattning och som arbetsrum samt omklädningsrum. Arbetet beräknas bli klart under våren 2019.I slutet av 2018 startade arbetet med att bygga en nya skyway mellan byggnad S1 i Norrbacka och den nya sjukhusbyggnaden. Skywayen - en inglasad förbindelsegång byggs som ett komplement till de sjutton jourrum som parallellt byggs i Norrbacka. Med en ny skyway och nya jourrum får jourläkare möjlighet att snabbt inställa sig i den nya sjukhusbyggnaden. Arbetet planerat bli klart till sommaren 2019.
 • Som en del i vårt planerade underhåll bygger vi om och fräschar upp familjevåningen i Q-huset. Arbetet beräknas bli klart under våren 2019.

Genomfört

 • Förbättrat belysningen på parkeringsdäcken framför busstorget.
 • 70 nya cykelställ i L3-gården.
 • Nya omklädningsrum, träningshallar, RWC, väntrum och nya lokaler för endokrinmottagningen i Q-huset. Ombyggnationen var del av en stor satsning som Region Stockholm genomför för att utveckla och förbättra framtidens hälso-och sjukvård i länet.
 • Ny dagoperativ verksamhet för barn i Q-huset.
 • Ombyggda lokaler i labkvarteret för att möta framtidens behov. Verksamheten är en viktig förutsättning för all diagnostik och annan vård inom Region Stockholm.

Läs mer om vårt arbete på Karolinska sjukhusområdet i Solna >>

Södertälje sjukhus

Södertälje sjukhus invigdes 1907 och har sedan dess byggts ut i flera etapper. I dag är sjukhuset det självklara valet när det gäller högkvalitativ akut och planerad specialistvård inklusive förlossning för den södra delen av länet.

Pågående

 • Andra etappen av färdigställandet av Nya Södertälje sjukhus pågår för fullt. Nuvarande hus 02 på total 8 500 kvadratmeter byggs om till fem helt nya vårdavdelningar med totalt 120 enkelrum. Totalrenoveringen blir klar under 2019. Sjukhuset får när det är helt färdigt 120 nya enkelrumsvårdplatser och möjlighet att ta emot 2 000 fler besök i slutenvården och 7 500 fler akuta besök.
 • Ett nytt parkeringshus byggs i nära anslutning till den nya akutmottagningen. Parkeringshuset blir 6 000 kvadratmeter stort, får cirka 200 parkeringsplatser fördelat på fyra våningsplan och kommer stå klart vid årsskiftet 2019/2020. Det nya parkeringshuset förbättrar möjligheten att parkera i anslutning till sjukhuset samtidigt som det bidrar till en säker, trygg och grönare miljö.
 • I slutet av 2018 startade arbeten med en ny öppenvårdsröntgen. Den nya öppenvårdsröntgen kommer att ligga på plan 3 i hus 20 i nära anslutning till närakuten och planeras bli klar i början av 2019.
 • Under hösten 2018 startades arbeten med att bygga nya, ändamålsenliga och permanenta lokaler för laboratorium för klinisk kemi  i hus 18 plan 2. Arbetet beräknas bli klart under våren 2019. 

Genomfört

 • Renoverat tak på hus 9, 10 och 13.
 • Byggt trappa och hiss från Erik Dahlbergs väg till nya akutmottagningen.
 • Byggt ny tillgänglig ingång och ramp för multisjuka äldre, hus 9.
 • Planterat för trevligare utomhusmiljö runt korsningen Rosenborgsgatan/Lagmansvägen.

Läs mer om vårt arbete på Södertälje sjukhus >>

S:t Görans sjukhus

S:t Görans sjukhusområde ligger i hjärtat av Stockholm vid Sankt Göransgatan på Kungsholmen. S:t Görans sjukhus invigdes 1888 och har kompletterats med flera byggnader under årens lopp. I dag pågår ett omfattande arbete med att bygga ut och modernisera sjukhuset. Med en större akutmottagning, två nya vårdbyggnader, ett nytt BB samt omfattande ombyggnationer i befintliga byggnader görs sjukhuset redo för framtiden. Ombyggnaden ger nya moderna lokaler med ytor anpassade för nya arbetssätt och flöden samt ökad patientsäkerhet och bättre arbetsmiljö för personalen. Klart i etapper 2016-2022.

 

Pågående

 • Byggnation av två nya vårdbyggnader (byggnad 20 och 45). 2019 kommer de nya vårdbyggnaderna bli vädertäta och invändiga arbeten startar.
 • Vi färdigställer den nya ambulanshallen samt vi två av fyra nya operationssalar och ett nytt desinfektionsrum.  Klart 2019.
 • Fönsterbyte i byggnad 89 för att säkerställa ett gott inomhusklimat och en säker miljö. Klart 2019.
 • En omfattande renovering och modernisering av ett sex av sjukhusets hissar. Klart 2019.
 • Vi renoverar kulvertarna på plan 02 i byggnaderna 30 och 40. Klart 2019.
 • Vi bygger temporära lokaler för röntgens administrativa verksamhet samt anestesiexpedition. Klart 2019.

Genomfört

 • Bytt ut fem kilometer avloppsstammar i byggnad 30.
 • Bytt fönster i delar av 80-längan.
 • Renoverat kulvertarna på plan 02 i byggnad 30/40.
 • Byggt om hjärtintensivavdelningen för bättre dagsljus.
 • Renoverat två miljöstationer och truckladdningsrum för trevligare arbetsmiljö.
 • Bytt mattor, belysning och målat i byggnaderna 84, 86 och 09.
 • Rest stomme och fasad för nya byggnaderna 20 och 45.
 • Renoverat lokaler till sjukhusledningen.

Läs mer om vårt arbete på S:t Görans sjukhus >>