Gröna träd och buskar kring en sjö.
Gröna träd och buskar kring en sjö.

Miljö och energi

Locum förvaltar och utvecklar robusta och långsiktigt hållbara vårdfastigheter för att möjliggöra att regionens vårdproducenter har ändamålsenliga lokaler som bidrar till att ge rätt förutsättningar för att ge invånarna en tillgänglig vård av hög kvalitet. Planering och genomförande av byggprojekt fokuseras på att förverkliga kostnadseffektiva, användarvänliga och miljömässigt hållbara vårdlokaler.

Locums miljöarbete

Locum bedriver ett systematiskt miljöarbete som har sin grund i de globala, nationella samt regionala miljömålen för att säkerställa en framgångsrik utveckling över tid. Miljöplanen tydliggör bolagets miljöarbete och miljömålen konkretiserar den miljömässiga dimensionen av hållbar utveckling. Locums övergripande målsättning inom miljöområdet är att vara klimatneutrala år 2045 och minimera den negativa påverkan på miljö och hälsa. Miljöplanen syftar till att redovisa målsättningarna inom området och beskriva de åtgärder som sammantagna leder mot målen.

Locums miljöplan är indelad i fem områden:

  • Energi
  • Material och produkter
  • Avfall
  • Miljöbyggnad
  • Klimat

Miljöarbetet är integrerat i verksamhetssystemet som är certifierat enligt ISO 14 001:2015 (miljö) och ISO 9001:2015 (kvalitet).

Nätverk

Som ett led i det strategiska arbetet kring miljö och långsiktigt hållbar utveckling deltar Locum i ett flertal samarbetsprojekt. Det är samarbeten med andra regioner, kommuner, högskolor och universitet, frivilligorganisationer, leverantörer och andra aktörer inom fastighetsbranschen. Några av dessa är Belok, Byggvarubedömningen, Sweden Green Building Counil, se länkar nedan. 

Tillstånd

Inom Region Stockholms fastighetsbestånd bedrivs verksamheter som är klassade som miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken och Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Locum AB är verksamhetsutövare för fastigheternas reservkraftsanläggningar och de kyl- och ventilationssystem som innehåller köldmedier.

Reservkraftverken är till för att förse sjukvårdens verksamheter med elektricitet vid strömavbrott. Läs gärna mer om reservkraft på hemsidan för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), se nedan. 

Köldmedier finns bland annat i kylskåp, frysar, värmepumps- och luftkonditioneringsanläggningar. De används för att omvandla kyla till värme eller värme till kyla. Vissa köldmedier bryter ner ozonskiktet och påverkar växthuseffekten negativt. Därför finns det regler om hantering av vissa köldmedier som verksamhetsutövaren är skyldig att följa, såsom att årlig kontroll av aggregaten görs och rapportering av händelser till tillsynsmyndigheten.

Om kunderna har egna verksamheter som kräver köldmedier, tillstånd eller anmälan, är det kunden själv som är verksamhetsutövare och därför ansvarar för den miljöhänsyn som ska tas. Det kan exempelvis vara livsmedelsverksamhet, egna kylmaskiner, simbassängsverksamhet och kemikaliehantering. Om ansvaret är oklart, kontakta oss på Locum så hjälper vi till.