Installation av solceller på regionens fastigheter

Region Stockholm har höga ambitioner att vara ett föredöme när det gäller miljöarbete och förnyelsebar energiproduktion. Regionen har därför fattat beslut om att ha en "fastighetsnära förnyelsebar energiproduktion”.

Solceller och solfångare

Region Stockholm har höga ambitioner att vara ett föredöme när det gäller miljöarbete och förnyelsebar energiproduktion. Regionen har därför fattat beslut om att ha en "fastighetsnära förnyelsebar energiproduktion”. Samtidigt strävar Locum efter att utveckla klimatneutrala byggnader. Locum har därför genomfört en utredning, som visar att el från solceller är ett bra alternativ. 

Locum har en målbild att installera 20 000 kvm solceller. Hittills har ca 7 700 kvm installerats.

Den varma och soliga sommaren har bidragit till en elproduktion som ligger cirka 20 % över den beräknade under några specifika månader. Under vinterperioden i början av året var det istället stora snömängder som låg på solcellerna tillsammans med solfattiga sista delen av året som gjorde att produktionen låg under den beräknade under de månaderna. Solcellsanläggningarna har under 2018 producerat 1 103 MWh, beräknad produktion för samma period var 1 074 MWh. 

Locum har även solfångare installerade på fem sjukhus för förvärmning av tappvarmvatten. Solfångaranläggningarna har under 2018 producerat 191 MWh. 

Under 2018 producerades totalt 1294 MWh fastighetsnära förnybar energi

Pågående större ny- och ombyggnationer

För att nå det uppsatta målet om antalet kvadratmeter solcellsyta, ser Locum även möjligheter att installera solceller i samband med större ny- och ombyggnationer. För att optimera förutsättningarna för installationer av solceller vid den typen av projekt, har en handbok tagits fram för att skapa rätt förutsättningar. Läs solcellshandboken.

Kontaktpersoner solcellsprojektet