Grävmaskinist river hus
Grävmaskinist river hus

Fastighetsförorening

Locums förvaltningsbestånd består till stora delar av byggnader uppförda under tidsperioder då det byggdes in eller användes byggmaterial som idag är förbjudna. Dessa material kräver särskild hantering till exempel vid rivning. Fastighetsföroreningar bedöms som en betydande miljöaspekt inom Locum.

I begreppet fastighetsföroreningar ingår byggnads- och markföroreningar. De vanligaste och mest prioriterade föroreningarna är bland annat asbest, PCB och kvicksilver i avloppsrör som kommer från tand- och sjukvårdsverksamhet.

För fastighetsägaren är det viktigt att känna till vilka föroreningar som finns inbyggda och Locum har därför låtit utföra övergripande inventeringar på alla byggnader.Glödlampa med träd inuti

Den övergripande inventeringen och erfarenheter om redan kända förekomster ligger till grund för Locums prioriteringslistor för utfasning i förtid av de mest riskabla byggnadsföroreningarna.

För varje sjukhus och sjukhusområde har det genomförts en markkartläggning som syftar till att identifiera markföroreningar och bedöma risker. Kartläggningarna används bland annat som underlag vid gräv- och schaktarbeten.

Det är vid byggnation som inbyggda byggnadsföroreningar (fastighetsföroreningar) påverkar omgivningen. Inför rivning utförs därför en miljöinventering som syftar till att identifiera miljöfarliga ämnen och minimera påverkan på hälsa och miljö.