En display med digitala siffror på olika miljövärden som Aktuell produktion, Energi totalt och koldioxidbesparing
En display med digitala siffror på olika miljövärden som Aktuell produktion, Energi totalt och koldioxidbesparing

Rapporter och uppföljning

Locum redovisar nyckeltal för miljöområdet i ett antal rapporter.

Rapporter där nyckeltal för miljöområdet redovisas:

  • Årsredovisningar och hållbarhetsrapporter visar Locums totala uppföljning.
  • Energi- och avfallsrapport per sjukhus visar uppföljning av energianvändning och avfallshantering för respektive sjukhus. 
  • I energirapport per sjukhus redovisas bland annat el-, värme- och kylanvändning.
  • I avfallsrapport per sjukhus redovisas bland annat källsorterat avfall, hushållsavfall och elavfall. 

 Årsredovisningar och hållbarhetsrapporter 

Energirapport per sjukhus

Avfallsrapport per sjukhus

Kontaktperson energi

Kontaktperson avfall