Sjukårdspersonal på avstånd går i sjukhuskorridor
Sjukårdspersonal på avstånd går i sjukhuskorridor

Intervju: Jeppe och Thomas berättar om projektet

Projektet Energieffektiv vård inom initiativet Digital demo Stockholm går mot sitt slut. Ett innovationsprojekt där parter från näringsliv, offentlig sektor och forskningen samverkat för att ta fram en teknisk lösning i syfte att minska energianvändningen i vården. Nu är vi alla nyfikna på hur projektet gick. Och har vi bidragit med några förbättringar för vården? Här berättar Jeppe Calom, Locums projektledare och Thomas Ahlberg, Locums teknikchef om projektet Energieffektiv vård.

Varför var det intressant för Locum att delta i detta innovationsprojekt?

– Om man verkligen vill komma framåt i samhället måste man ibland våga tänka om och nytt. Att få arbeta tillsammans med så många betydelsefulla aktörer skapar en gynnsam drivkraft att verkligen förändra. Alla deltagare har kunnat bidra med sin spetskompetens och det har till slut gett ett bestående och värdefullt resultat, berättar Jeppe Calom.

Det har också varit lärorikt för oss att se hur industriteknik i absolut framkant tillsammans med forskning på KTH kan få regionen att komma längre i sitt energieffektiviseringsarbete.

Vad innebär egentligen innovationsprojekt och hur skiljer det sig från ett ”vanligt” projekt?

– Ett innovationsprojekt medför större frihet i uppdraget, att i första hand undersöka och analysera potentialer och möjligheter och inte nödvändigtvis komma med lösningar. I det här projektet gick samtliga parter (industriföretag, forskning och Region Stockholm) in med samma syfte, att utan vinstintresse i projektet hitta bästa sätt för att med ny teknik samordna och analysera data från både vårdverksamhet och fastighet, säger Jeppe.

Vad har Locum bidragit med i projektet?

– Locums främsta bidrag är tekniskt kunnande och kunskap om fastigheterna, där vi kunnat verka som en brygga in till vården, men även att över tid leda och hålla ihop projektet som en helhet, fortsätter Jeppe. Vi har kunnat testa och pröva oss fram i olika vårdmiljöer på Danderyds sjukhus och därmed öppnat upp dörrarna för att tillsammans med industri och forskning att få tillgång till sjukvårdsfastigheterna.

–  Locum har kunnat implementera det nya systemet VAKEN (Visualisering Av Klimat och Energi) som i sin tur gett bättre inomhusklimat i våra fastigheter. Tillsammans med vår driftentreprenör kan vi i framtiden nyttja den data som visualiseras och gemensamt jobba mot ännu bättre och uppkopplade fastigheter och inomhusmiljöer, säger Jeppe.

Thomas, kan du beskriva den tekniska lösningen på ett sätt som alla förstår?

– Vi använder den senaste teknologin med bland annat en ny typ av trådlösa sensorer som tillsammans med befintliga givare ger data om fastigheten, molntjänster och specialutvecklad visualisering som visas på surfplattor och medför att personalen kan ha ständig koll på temperatur och luftfuktighet. Även Locums driftentreprenör har nytta av den visualisering som är framtagen i projektet och kan nu enklare arbeta löpande för bättre inomhusklimat.

Thomas_Ahlberg_825x464.jpg

Bild: Thomas Alhberg med en skärm som visar visualisering av sammanställd data.

IoT talas det om en del i detta projekt, vad är det egentligen?

– Internet of Things är ett begrepp som används för data från olika system som samverkar över internet vilket medför att data som i grunden har ett syfte kan nyttjas till andra ändamål då de till exempel visualiseras med data från andra system, berättar Thomas.

Vad är det nya och smarta?

– Det enskilt smartaste med systemet VAKEN är att det är vårddata och fastighetsdata som samordnas, analyseras samt visualiseras för att vården ska erhålla ett bra inomhusklimat, fortsätter Thomas. Även att det finns en prognosdel med i visualiseringen vilket gör att vården och driftentreprenören i tidigare skede kan agera för att undvika inställda operationer och andra störningar i vården.

Vi säger att projektet bidragit till att energin nu används mer på rätt sätt. Vad menar vi med det?

– Med den analys och visualisering som görs så kan vi undvika att ställa in operationer eller kassera sterilt gods som blir förstört vid längre perioder av för hög luftfuktighet. På detta sätt sparar regionen den energi som en inställd operation kostar och den energi som det går åt att sterilisera om operationsinstrument igen. Det kan till exempel få kosta energi att hålla lokalerna med rätt temperatur och luftfuktighet men det blir trots det en klar energibesparing jämfört med om operationen skulle bli inställd, berättar Thomas.

Avslutningsvis, hur drar vi nytta av den nyvunna kunskapen i framtiden?

– VAKEN ger oss en unik möjlighet att samla, analysera och visualisera fastighetsdata på ett sätt som gör att vi stadigt kan förbättra inomhusmiljön i vårdfastigheterna. Det är ett viktigt steg för att faktisk kunna se hur fastigheterna mår och fungerar och därigenom se till att bli effektivare. Kan vi seden också i större omfattning ta in vårddata som påverkar fastigheten så kommer vi tillsammans ytterligare en bit med ett gemensamt energieffektiviseringsarbete, säger Thomas.

– Att samla data från tekniska system blir viktigare framöver då samverkande data kan nyttjas till så mycket mer än för det specifika systemet. Data och möjligheten att analysera den är vår tids olja kan man säga, avslutar Jeppe.