Att skriva exjobb hos oss

Nedan kan du läsa några exempel på ämnen och frågeställningar våra medarbetare har tagit fram. I din exjobbsansökan kan du hänvisa till ett angivet ämne eller berätta om din egen idé. Kanske kan du utveckla någon av nedan idéer så den passar dig och oss?

personal_700x200px_190704.jpg

 

Exempel på ämnen/frågeställningar för exjobb vårterminen 2020:  

 • Hur uppfattar verksamheten störningar vid byggarbeten och vilken typ av störningar uppfattas värst? Viktig vetskap för att kunna sätta in rätt åtgärder som ger mest effekt för de som störs.
 • Undersöka alternativa metoder (exempelvis alternativ till sprängning och tyst borrning) vid upphandlingar.
 • Hur får vi till en effektiv erfarenhetsåterföring mellan våra projekt (stora som små)? Hur få till en lättarbetad men effektiv erfarenhetsåterföring mellan projekten?
 • Hur kan vi informera om kommande störningar på ett sätt som känns begripligt för verksamheten?
 • Ta fram metod för att automatiskt kunna flytta över dokument från data (från givare, sensorer etc.) i våra fastigheter.
 • Ta fram eller arbeta fram idé till lättanvänd applikation med syfte att kunna återanvända utrustning/byggmaterial som blir över när byggnader rivs.
 • Mäta och följa upp VVS-installationer, projekt vs. verkligheten, för att se vad som hade kunnat göras bättre och om lösningen var optimal.
 • Analysera diverse besparingsåtgärder och göra analys av dessa.
 • Jämföra installerad kyleffekt med använd kyleffekt samt energianvändning med mål att se så det är rätt dimensionerat.
 • Navigering/positionering på sjukhusen. Hur kan vi hjälpa patienter, personal eller drift att hålla koll på sängar, rullstolar etc.?

 

Exjobb under sommaren/höstterminen 2020:

 • Utredning av relativ luftfuktighet i operationssalar (exjobb för 2 studenter under sommaren/höstterminen 2020 där ni samverkar och samordnar era undersökningar och analyser för att få en enhetlig leverans till Locum).

Uppdragsbeskrivning

Under sommaren 2018 drabbades Stockholm av ovanlig värme och även ovanlig hög luftfuktighet för årstiden. Vid en analys i efterhand av uppmätta värme- och fuktvärden (SMHI) kan det konstateras att det endast handlade om sammanlagt 40 timmar under dessa veckor som värmen och fukten borde ha orsakat problem i våra lokaler. Däremellan var antingen värmen eller fuktigheten lägre och därmed inom de dimensionerade riktvärden Locums lokaler ska vara byggda efter. De dimensionerade riktvärdena är 25 grader och 70% luftfuktighet. Behovet är därför att göra en analys av de befintliga operationslokalerna i beståndet.

Syftet är att ta reda på:

 • Hur var lokalen dimensionerad vid byggnation?
 • Används operationslokalen till det den var byggd för?
 • Vilka om-/tillbyggnationer har genomförts som kan påverka operationslokalen?
 • Vilken teknisk lösning har använts?
 • Hur mycket marginal finns i systemet? Finns det överkapacitet i kyla?
 • Hur ser reglering/driftkort ut?
 • Fungerar regleringen enligt förutsättningarna i driftkorten?
 • Om betjäningskartor för ventilationen saknas ska dessa tas fram.

Förutsättningar

Locum levererar handlingarna (planritningar, flödesscheman, beskrivningar och datakörningar, driftkort).

För mer information om detta exjobb, kontakta Lovisa Widén på HR-enheten på lovisa.widen@sll.se