Blomrabatt i förgrunden. Vit sjukhusbyggnad med skylt Akutmottagning i bakgrunden.
Blomrabatt i förgrunden. Vit sjukhusbyggnad med skylt Akutmottagning i bakgrunden.

Uppdrag, ägare och styrning

Vårt uppdrag, ägare och styrning

Vår ägare Region Stockholm formulerar vårt uppdrag och sätter ramen för verksamheten via ägardirektiv, mål och budget. Vår styrelse följer upp och utvärderar verksamheten. Vd leder sedan den löpande verksamheten mot uppsatta mål. 

Ägare och styrning

Locum AB är en serviceenhet inom Region Stockholm. Locum ägs av Region Stockholm genom Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB). Region Stockholm är en politiskt styrd organisation vars roll som ägare definieras i en ägarpolicy, generella ägardirektiv och genom de bolagsstyrningsprinciper som gäller för landstingets aktiebolag. För vårt ansvarsområde finns verksamhetsspecifika styrdokument, utifrån lagar och myndighetskrav, där även landstingets krav är inarbetade. Locums styrdokument och internkontroll ingår i det integrerade ledningssystemet som är certifierat enligt kraven i ISO 9001 och ISO 14001.

Vårt uppdrag

Locum har specifika ägardirektiv fastställda av regionfullmäktige, en bolagsordning, en fullmakt att företräda Region Stockholm samt ett avtal avseende ekonomisk förvaltning av fastigheter inom Landstingsfastigheter Stockholm (LFS). LFS är en resultatenhet inom Region Stockholm i vilken den ekonomiska redovisningen sker av Region Stockholms vårdfastigheter. Bolaget bistår också ägaren samt hälso- och sjukvårdsnämnden i fastighetsstrategiska frågor, bland annat i samband med investeringsplaneringen. Därutöver kan Region Stockholm besluta om vissa uppdrag som Locum har att utföra, exempelvis genomförande av byggprojekt. Locum svarar för att sjukhus och andra vårdinrättningar i Stockholms län har ändamålsenliga lokaler. Locum hjälper också till att hyra in lokaler för vårdens behov från andra fastighetsägare.

Styrande förutsättningar för vår verksamhet är

  • Ägardirektiv och uppdrag
  • Region Stockholms mål
  • Budget som beslutats av regionfullmäktige 
  • Aktuella lagar och föreskrifter 
  • Region Stockholms och Locums policy- och styrdokument 
  • Kraven i erforderliga standarder*

*) Bland annat kraven i ISO 9001 (Kvalitet) ISO 14001 (Miljö) och ISO 27001 (Informationssäkerhet)