Om Locum AB och Landstingsfastigheter Stockholm

Locum AB är ett dotterbolag inom Region Stockholm och ägs av Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB). Locum har Region Stockholms uppdrag att förvalta fastighetsbeståndet avseende vårdfastigheter.

Locum är ett renodlat tjänsteföretag bestående dels av egen personal dels av upphandlade konsulter/entreprenörer. Den tekniska driften av fastigheterna sköts av upphandlade driftentreprenörer. 

Fastighetsförvaltningen sker inom ramen för Landstingsfastigheter Stockholms (LFS) verksamhet. LFS är en resultatenhet inom Region Stockholm. Intäkterna i LFS består av hyror från regioninterna hyresgäster och från externa hyresgäster.

Locum AB:s intäkter består av ett förvaltningsarvode, baserat på antalet förvaltade kvadratmeter, samt ersättning för konsult- och projektledningstjänster i byggprojekt.

Information om Region Stockholms organisation finns på Region Stockholms hemsida.