Charlotte Broberg ny styrelseordförande i Locum

Locums styrelse för mandatperioden är nu utsedd. Ny styrelseordförande är Charlotte Broberg, tillika Fastighets- och servicenämndens ordförande i Region Stockholm. Här svarar Charlotte Broberg på tre snabba frågor.

Charlotte Broberg

Ny mandatperiod, ny styrelse för Locum och ny nämnd. Vad är viktigast att ta itu med just nu?
Först vill jag säga att jag ser fram emot att leda den nya Fastighets- och servicenämnden och Locum. Vi har många viktiga frågor och beslut framför oss. Det viktigaste bygger på särskilt tre delar – att bidra till hela Region Stockholms arbete med att bli effektivare och sänka kostnader, att sjösätta de historiska investeringarna med om- och nybyggnationer som pågår runt om i vårt län och att göra det vi kan i arbetet med att minska vår klimatpåverkan och nå högt uppsatta klimatmål. Vi som förvaltar två miljoner kvadratmeter vårdfastigheter kan bidra mycket i det arbetet.

Vilka fastighetsfrågor tror du blir avgörande för att utveckla vården i Region Stockholm på lång sikt?
Vårt län växer kraftigt med nära 40 000 invånare varje år. Framåt kommer därför vårt arbete handla om att ta hand om och modernisera vårt befintliga fastighetsbestånd, bygga klart det som är påbörjat och investera i nytt. Det ska göras ekonomiskt hållbart, miljö- och klimatsmart och med både patienter och medarbetare som utgångspunkt.

Vårdens fastigheter är många medarbetares arbetsplats. Region Stockholm är en av Sveriges största arbetsgivare med 45 000 anställda, varav cirka 42 000 som arbetar inom vården. Fastigheterna och lokalerna ska därför vara moderna, ändamålsenliga, underlätta deras arbete och bidra till en god arbetsmiljö.

Vad ser du mest fram emot?
Att komma ut i verksamheterna och se hur vi utifrån Fastighets -och servicenämnden och Locums sida kan vara med och förbättra och utveckla vården. De senaste veckorna har jag besökt alla våra sjukhus och det är väldigt inspirerande se hur mycket som är på gång och möta alla engagerade medarbetare på Locum och i vården.

Bakgrundsfakta

Charlotte Broberg är ordförande i den nya Fastighets- och servicenämnden, som ansvarar för Region Stockholms fastigheter, exklusive trafikfastigheter, samt regiongemensamma servicefunktioner.

Locums styrelse, ordinarie ledamöter
Charlotte Broberg (M), ordförande
Jonathan Hedin (KD), 1:e vice ordförande
Rolf Lindell (S), 2:e vice ordförande
Johan Skog (M,) ledamot
Daniel Sunesson (C) ledamot
Reza Zarenoe (L), ledamot
Sven-Inge Nylund (S), ledamot
Lowisa Anderzon (S), ledamot
Thomas Magnusson (V), ledamot
Katarina Olofsson (SD), ledamot