Samarbete ger koll på läget

Totalrenovering av vårdavdelningar och byggande av en ny öppenvårdsröntgen sker parallellt med grundläggande underhåll som byte av plåttak och markservice som snöskottning. Locums uppdrag på Södertälje sjukhus rör högt som lågt och kräver koll på läget.

Dagens cirka 84  000 kvadratmeter stora lokalyta som Locum förvaltar på Södertälje sjukhus har vuxit fram under dryga 100 års tid. Den anrika ursprungliga lilla husdelen från 1907 har med tiden fått sällskap av nya huskroppar. Det senaste huset i raden att fogas samman med sjukhuset är en ny behandlingsbyggnad med bland annat akutmottagning, intensivvårdsplatser, BB och förlossning samt en avancerad operationsavdelning som invigdes 2017. 

Är det någon som hittar i sjukhusområdets alla skrymslen och vrår och känner till de nya såväl som de äldre delarna så är det Per-Erik Keskitapio, Locums erfarne fastighetsförvaltare i Södertälje. Han har inte varit på plats sedan sjukhusets begynnelse, men gott nog under ett kvarts sekel. Han framhåller det nära samarbetet, till kollegerna och gentemot vårdverksamheten, som en anledning till att han trivs så bra på jobbet.

– Vi är en liten och tajt organisation som träffas ofta och jobbar mot gemensamma mål. Det är både trevligt och ger bra resultat, säger Per-Erik Keskitapio.

Rörpost på Södertälje sjukhus

Utbyggnaden av rörpostsystemet är en av flera pågående projekt. Jan Ågren, Locums teknikförvaltare, och driftteknikern Thomas Glantz jobbar tätt tillsammans för att nå bra resultat.

Den nya behandlingsbyggnaden är en del av Region Stockholms jättesatsning på hälso- och sjukvård för att möta det ökade vårdbehovet. För Per-Erik Keskitapio som följt utvecklingen på Södertälje sjukhus under lång tid är de nya toppmoderna lokalerna en betydelsefull milstolpe. 

– Det är jättestor grej. Alla här har längtat efter att det skulle bli av och nu kan vi konstatera att bygget också levt upp till förväntningarna. För mig personligen har det också inneburit att både arean och komplexiteten i mitt förvaltningsuppdrag har växt.

Utöver nybyggnation rustas de befintliga sjukhusen upp för att kunna erbjuda mer och bättre vård i moderna och hållbara vårdmiljöer. Under 2019 kommer en av Södertäljes vårdbyggnader att totalrenoveras för att skapa fem nya vårdavdelningar. När ombyggnationen är färdig får sjukhuset 120 nya enkelrum och möjlighet att ta emot 2 000 fler besök i slutenvården och 7 500 fler akuta besök. 

Maria Gustafsson

Maria Gustafsson, förvaltningsområdeschef, har blick för fastigheternas behov både i nuet och i framtiden - från besiktningar av brandlarm till nya installationer.

Maria Gustafson är Locums förvaltningsområdeschef med ansvar för Södertälje och S:t Görans sjukhus. För henne gäller det att, tillsammans med Locums organisation och dess samarbetspartner, driva förvaltningen och områdets fastighetsutveckling på kort och lång sikt. För parallellt med de stora byggnationerna, som är i allas blickfång, pågår det löpande förvaltningsuppdraget för att säkerställa att hela sjukhuset är i gott skick. 

– Ett av våra viktigaste uppdrag som fastighetsförvaltare är att driftsäkra våra byggnader. Det gör vi bland annat genom att löpande arbeta med tillsyn och skötsel samt felavhjälpande underhåll. Målet är att arbeta förebyggande och att se till att våra byggnader levererar det de ska, säger Maria Gustafson.

Brandlarm

Bland uppdragen i underhållsplanen för 2019 ingår bland annat även att måla om i en kulvert, att utöka rörpostsystemet så att det når och binder ihop fler byggnader, att installera en anläggning för att kunna släcka en eventuell brand med hjälp av gas i en elcentral och att utföra åtgärder efter myndighetsbesiktningar av exempelvis hissar, ventilationssystem, brandlarm och el. I början av året byttes även plåten ut på ett av de äldre hustaken. 

Under året genomförs även en rad byggprojekt, som kan framstå som små, men som fyller viktiga funktioner och kommer till stor nytta i sitt sammanhang. Johan Rannemo, projektledare på Locum i Södertälje, visar stolt upp det som i mars 2019 ska vara en färdig, ny öppenvårdsröntgen. 

– Det blir inte bara fina lokaler med modern röntgenteknik utan kommer även att bidra till förbättrad arbetsmiljö för vårdpersonalen och ett bättre patientflöde tack vare att den nya röntgenmottagningen ligger intill närakuten, säger Johan Rannemo.   

Byggnationen av ett nytt parkeringshus har också påbörjats. När det är klart vid årsskiftet 2019/2020 kommer det att bli lättare att parkera nära sjukhuset. En spaljé av gröna växter ska ta plats bland de 209 nya parkeringsplatserna för att ge ett mjukare intryck. 

Flygbild över Södertälje sjukhusområde

Södertälje sjukhus har byggts ut i etapper, den nyaste delen är från 2017 och den äldsta från 1907.

Blickar man längre fram i tiden kommer sjukhusbesökare och personal att kliva in på sjukhuset i en mer välkomnande, fräschare och bättre planerad miljö. Sjukhuset kommer i samband med renoveringen av entrén även att förses med en kafeteria. 

– När de större ombyggnationerna på området är klara ska vi börja riva de provisoriska byggnader som använts som evakueringsplats för olika verksamheter under byggtiden, säger Maria Gustafson.  

När man som i Södertälje börjar se slutet på en så intensiv och omfattande byggperiod kan det tyckas verka färdigt. Men på ett sjukhusområde sker ständigt drift- och underhållsarbeten liksom hyresgästanpassningar för att hela tiden utveckla och skapa så bra vårdmiljöer som möjligt. Det är en pågående process och för Maria Gustafson och hennes kolleger gäller det inte bara att överblicka husens status utan framför allt avgöra när nödvändiga insatser kan göras. Det handlar om tajmning och att vara lyhörd gentemot kunden. 

–Vi strävar efter att sköta fastighetsunderhållet med så liten påverkan för verksamheten som möjligt. Det är svårt. När det finns möjlighet försöker vi passa på att göra tekniska upprustningar när hyresgästen har ett behov av anpassningar i lokalen. På det sättet får vi en driftsäker byggnad och en optimal vårdlokal, säger Maria Gustafson. 

Koll på läget på de övriga sjukhusen? Besök respektive fastighetssida här på webben.

Text: Anna-Karin Andersson Foto: Olof Holdar

Artikeln är hämtad från vår kundtidning Rum, nr 1/2019.