Tornedalingarnas dag    15 juli

Den 15 juli uppmärksammar Region Stockholm tornedalingarnas dag genom att hissa flaggan på landstingstomten.

Tornedalingar är en av Sveriges fem nationella minoriteter och språket heter meänkieli. En tornedaling är en person som bor eller härstammar från områden kring Torne älv. I dag bor cirka 50 000 tornedalingar i framför allt Haparanda, Övertorneå och Pajala kommuner samt i delar av Kiruna och Gällivare kommuner. Tornedalingens kultur är flerspråkig och mångkulturell, präglad av såväl samiska som svenska och finska influenser.

Förvaltningsområde för tornedalingar
Från och med den 1 februari 2019 är Region Stockholm förvaltningsområde för tornedalingar. Det innebär att tornedalingar i likhet med finnar och samer ska kunna använda sitt språk i kontakt med Region Stockholm som förvaltningsmyndighet, både skriftligt och muntligt, i ärenden där de är part.

Lagen om nationella minoriteter gäller i hela Sverige och innebär att:

  • minoritetsspråken ska skyddas och främjas
  • de nationella minoriteterna ska kunna behålla och utveckla sin kultur
  • förvaltningsmyndigheterna är skyldiga att informera om minoriteternas rättigheter och ge dem inflytande i egna frågor.

Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk
De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet.

Kontakt:
Dilani Sätterström Brante
Hållbarhet, regionledningskontoret
dilani.satterstrom-brante@sll.se