Hållbarhetsmål för 2020 uppnådda

Hållbarhetsrapporten för 2020 är klar. Den visar på fortsatt minskad energianvändning i regionens vårdfastigheter och att en mycket hög andel av material och produkter som byggs in är godkända av Byggvarubedömningen. Rapporten lyfter också att bolaget genomsyras av en jämlik fördelning mellan kvinnor och män.

Energianvändningen har minskat med 14 procent jämfört med basåret 2011 (mål 14 procent). Material och produkter som byggs in fastigheterna ska vara godkända enligt Byggvarubedömningen - under 2020 nåddes andelen 93 procent (mål 90 procent). Locums grundläggande jämställdhets- och jämlikhetsarbete har lett till att 48 procent av alla medarbetare, 60 procent av cheferna och 50 procent av ledningsgruppen är kvinnor. Det är några av de mätbara mål som tas upp i Locums Hållbarhetsrapport för 2020.

Men allt är inte mätbart i procentenheter och därför redovisar Hållbarhetsrapporten också hur arbetet med de olika hållbarhetsaspekterna bedrivits i bolaget under 2020.

 Årets hållbarhetsrapport utgår från fyra nya fokusområden: resurseffektiv energi, cirkulära flöden, hållbara vårdfastigheter och inkluderande arbetssätt. Dessa fokusområden tar vi med oss in i det framtida arbetet, säger Christina Säther, miljöcontroller på Locum. 

Betydande hållbarhetsaspekter inom ramen för dessa områden är fastighetsenergi, inomhusmiljö, klimatanpassning, trygga och säkra lokaler, antikorruption, hållbara leverantörskedjor och arbetsmiljö i byggprojekt.

 Hållbarhet ska genomsyra hela vår verksamhet och vara en integrerad del av det dagliga arbetet att säkerställa långsiktigt hållbara fastigheter.

Förutom lagkrav och andra krav styrs Locums hållbarhetsarbete av riktlinjer, policys samt mål och indikatorer från Region Stockholm. Utöver detta bygger hållbarhetsarbetet bland annat på Agenda 2030 och Parisavtalet. 

  Det här är den fjärde Hållbarhetsrapporten i ordningen som vi tagit fram. Självklart ska vi möta kraven i Årsredovisningslagen. Men vi ser också rapporten som en bra grund för att kommunicera vårt hållbarhetsarbete och därmed inspirera våra hyresgäster och andra aktörer inom fastighets- och byggbranschen, säger Christina Säther.

Rapporten finns inom kort att läsa här.

 

Om hållbarhetsrapporten

Rapporten är upprättad i enlighet med bestämmelserna i Årsredovisningslagen och utgör bolagets lagstadgade hållbarhetsrapport. Rapporten är en del av förvaltningsberättelsen och den tas fram en gång per år.

Rapporten beskriver bolagets verksamhet och ger en förståelse för Locums konsekvenser inom områdena miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Under respektive avsnitt redovisas vårt arbete med frågorna, samt eventuella mätbara mål och indikatorer.