Hållbarhetsmål för 2021 uppnådda

Hållbarhetsrapporten för 2021 är klar. Den visar på att en mycket hög andel av material och produkter som byggs in är godkända av Byggvarubedömningen och att den nya byggnaden på Huddinge sjukhusområde belönades med ljudpriset. Rapporten lyfter också att bolaget genomsyras av en jämlik fördelning mellan kvinnor och män.

Energianvändningen har minskat med 12 procent jämfört med basåret 2011 (mål 10 procent). Material och produkter som byggs in i fastigheterna ska vara godkända enligt Byggvarubedömningen - under 2021 nåddes andelen 93 procent (mål 90 procent). Sorteringsgraden för byggavfall landade på 93 procent (mål 90 procent). Locums grundläggande jämställdhets- och jämlikhetsarbete har lett till en jämn könsfördelning bland medarbetarna (48 procent kvinnor och 52 procent män) och i ledningsgruppen var hälften kvinnor och hälften män. Det är några av de mätbara mål som tas upp i Locums Hållbarhetsrapport för 2021.

Men allt är inte mätbart i procentenheter och därför redovisar Hållbarhetsrapporten också hur arbetet med de olika hållbarhetsaspekterna bedrivits i bolaget under 2021.

Fyra fokusområden

  Årets hållbarhetsrapport utgår från våra fyra fokusområden: resurseffektiv energi, cirkulära flöden, hållbara vårdfastigheter och inkluderande arbetssätt, säger Elisabeth Teichert, hållbarhetschef på Locum.

Exempel på betydande hållbarhetsaspekter inom ramen för dessa områden är fastighetsenergi, inomhusmiljö, klimatanpassning, trygga och säkra lokaler, antikorruption, hållbara leverantörskedjor och arbetsmiljö i byggprojekt.

  Hållbarhet ska genomsyra hela vår verksamhet och vara en integrerad del av det dagliga arbetet att säkerställa långsiktigt hållbara vårdfastigheter. 

Inspirera genom kommunikation 

Förutom lagkrav och andra krav styrs Locums hållbarhetsarbete av policyer, riktlinjer, strategier samt mål och indikatorer från Region Stockholm. Utöver detta bygger hållbarhetsarbetet bland annat på Agenda 2030 och Parisavtalet och bolagets hållbarhetspåverkan. 

  Det här är den femte Hållbarhetsrapporten i ordningen som vi tagit fram. Självklart ska vi möta kraven i Årsredovisningslagen. Men vi ser också rapporten som en bra grund för att kommunicera vårt hållbarhetsarbete och därmed inspirera våra hyresgäster och andra aktörer inom fastighets- och byggbranschen, säger Petra Hansson, miljösamordnare på Locum.

Läs hela rapporten här.

Fakta om hållbarhetsrapporten
Rapporten är upprättad i enlighet med bestämmelserna i Årsredovisningslagen och utgör bolagets lagstadgade hållbarhetsrapport. Hållbarhetsrapporten tas fram en gång per år.

Rapporten beskriver bolagets verksamhet och ger en förståelse för Locums hållbarhetsarbete med sikte på ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.