Framtidens vårdbehov

Stockholms län är en region i snabb utveckling. Antalet invånare ökar stadigt vilket ställer högre krav på vården. För att kunna erbjuda en vård som uppfyller invånarnas förväntningar och framtidens vårdbehov har Region Stockholm tagit fram en Framtidsplan för hälso- och sjukvård (Framtidsplanen) som nu genomförs. Detta är den största satsningen någonsin på hälso- och sjukvård i länet.

Nya tider kräver ny sjukvård

En del av Framtidsplanen handlar om att rusta upp sjukhusen för att kunna erbjuda mer och bättre vård i moderna och hållbara vårdmiljöer. Akutsjukhusens uppdrag renodlas för att ge vård åt patienter som behöver särskilda resurser samtidigt som övriga sjukhus och närakuter får ökade möjligheter att erbjuda akutvård och specialistvård.

Det nybyggda universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna (NKS) kommer att ansvara för den allra mest högspecialiserade vården. Investeringar kommer att göras både för att bygga om och bygga nytt på de flesta sjukhus i länet.  Södertälje sjukhus är först ut i raden av de sjukhus där stora byggprojekt kommer att genomföras.

I Framtidsplanen ingår att olika vårdgivare mer än idag ska samarbeta i nätverk runt patientens hälsa och medicinska behov. Som teknisk och ekonomisk förvaltare av vårdfastigheter inom Region Stockholm är Locum en viktig aktör i den största förändringen av Stockholms sjukhus i modern tid.

Läs mer om Framtidsplanen.

Vårdmiljöer behöver också vårdas

Utgångspunkten i de planerade ny- och ombyggnationerna är att vårdsystemet ska kunna anpassas efter framtida behov. För att lyckas med detta är det helt avgörande med ett gediget förarbete. I vårt arbete styrs vi dels av Region Stockholms strategiska fastighetsutvecklingsplaner, som övergripande styr utvecklingen av sjukhusområdet, dels av Locums egna fastighets- och förvaltningsplaner. Vi ställer tydliga hållbarhetskrav i våra upphandlingar och använder livscykelkostnadsanalyser för att komma fram till långsiktigt ekonomiskt bra val. Byggnaderna ska kunna förändras i takt med att forskningsrön, behandlingsmetoder, teknik eller arbetssätt ställer nya krav.

Läkande vårdmiljöer med patienten i fokus

Vårdmiljöer som bidrar till patienters välbefinnande och säkerhet är en viktig utgångspunkt i Locums arbete med att utveckla ändamålsenliga vårdlokaler. För att skapa så kostnadseffektiva, flexibla och läkande vårdmiljöer som möjligt har vi tagit fram flera konceptprogram för Region Stockholms fastighetsbestånd, där ett syfte är att definiera vad ändamålsenlighet innebär. Ändamålsenliga lokaler underlättar för vårdgivaren att ge god vård. Lokalerna ska i sin utformning stödja säker vård, effektiva arbetssätt och verksamhetsutveckling samt god logistik.

När upprustningen och utbyggnaden av sjukhusen är färdigställd kommer det bland annat att finnas nya operationssalar och ökad intensivvårdskapacitet. Det kommer även att finnas en större andel vårdplatser i enkelrum med egna hygienutrymmen som ger högre patientsäkerhet, integritet och bättre komfort än idag.

Tillsammans med vården

De kommande årens byggarbeten kommer till och från att påverka personal, patienter och besökare. Ansvariga för byggprojekten och ansvariga för sjukvården samarbetar för att en hög patientsäkerheten ska bibehållas, för att störningarna ska minimeras och för att arbetsmiljön för personalen ska vara god.

Arbetsmiljö i byggprojekt

Risken för att olyckor kan inträffa är höga vid stora ny- , om- och tillbyggnationer. Vi arbetar med riskhantering och förebyggande av risker i byggprojekt. För att säkerställa behörighet och sund konkurrens ställer vi krav på och följer upp att de som arbetar i våra byggprojekt bär byggbranschens ID06-behörighetskort. Som ett led i vår strävan för ständig utveckling, långsiktighet och helhetssyn, har vi även tagit fram en obligatorisk utbildningsfilm ”Att arbeta för Locum i sjukhusmiljö”. Filmen tydliggör hur våra medarbetare och entreprenörer bör agera för att skapa säkerhet för oss och våra entreprenörer, för patienter, personal och besökare.

Kommunikation och dialog med våra intressenter

Våra intressenter är de grupper och personer som påverkar eller påverkas av vår verksamhet. Vi för en löpande dialog för att försäkra oss om att vi prioriterar rätt frågor och bidrar till utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Vi arbetar med kontinuerlig information till våra kunder om den dagliga driften av fastigheterna. Under året har vi arbetat vidare med kundvårdsplaner för respektive kund. Fokus har varit att arbeta närmare kunden samt att ge bättre och snabbare återkoppling. 

Vi arbetar fortlöpande med bygg- och störningsinformation bland annat via så kallade pulsmöten*, nyhetsbrev, digitala skärmar och broschyrer. Vi har även tagit fram visualiseringsfilmer utifrån BIM-modeller (virtuella byggnadsinformationsmodeller). Utställningar om ny-, om- och tillbyggnationerna görs allteftersom i anslutning till sjukhusens entréer. Med god kommunikation – om varför, till vilken nytta och hur resultatet ska bli – ökar förståelsen för buller och annan påverkan som följer med byggprojekt.

För oss på Locum är det av största vikt att såväl närboenden som personal, patienter och besökare känner sig välinformerade och delaktiga i dialogen kring byggprojekten. Tillsammans med representanter från bland annat berörda kommuner, sjukhus och Region Stockholm genomför vi boendemöten för att underlätta detaljplane- och bygglovsprocessen.

Tabellen nedan visar en översikt över de mest aktuella ämnena för våra viktigaste intressentgrupper och hur vi för dialog kring dessa ämnen.

*Pulsmöte är en metod för strukturerade stå-upp-möten framför en "pulstavla" med information om hur ett projekt/verksamhet ligger till gentemot plan samt vad som kan ligga till grund för eventuella avvikelser/störningar.

(Klicka på bilden för en större version)

 * Gå-turer är en metod för att utvärdera den byggda miljön.