Locum BIM

Locum BIM – från kravställning till förvaltning. Att äga rätt information som underlag för sitt arbete och sina beslut är något som är önskvärt i alla delprocesser vid projektering, produktion och förvaltning av en fastighet. Vi eftersträvar rätt information på rätt plats, vid rätt tillfälle och för rätt målgrupp.

Vi har sedan ett antal år tillbaka lagt grunden för en effektiv informationshantering genom att samla kravställande information om lokaler i databasen Program för Teknisk Standard (PTS) samt genom att modellera upp stora delar av det befintliga fastighetsbeståndet i objektsmodeller.

Informationen om fastigheterna kan användas som underlag i BIM-projektering och ska efter avslutat projekt överföras till fastighetsförvaltningssystemet Landlord III.

BIM (Building Information Model) som arbetsmetod möjliggör att information om fastigheter kan hanteras effektivare och med större grad av automatisering – något som både spar tid och höjer kvaliteten. Vi satsar fortsatt framåt inom området för att utveckla både projekten och marknadens aktörer mot att bli effektivare i sina informationsprocesser.

Gällande riktlinjer för arbete med BIM i projektering finns för:
• Objektsmodeller
• Samordning
• Samgranskning
• Kostnadsstyrning
• Leveransspecifikation

Vi medverkar i ett flertal branschforum och projekt för att utveckla rutiner och standarder för gemensamma definitioner av BIM.

Vi har suttit med i utvecklingsarbetet av BIP-koder, bipkoder.se, och är medlem och har en plats i styrelsen i BIM Alliance Sweden, bimalliance.se. Utöver detta deltar vi i framtagandet av den nya BSAB 2.0 samt i arbetet inom Förvaltarforum.