S:t Görans sjukhusområde

Mellan 2016 och 2021 pågår ny- och ombyggnader på sjukhuset. Projektet omfattar två nya vårdbyggnader som är anpassade för bedriva BB/förlossningsvård samt akut- och intensivvård. I projektet ingår också en ny större akutmottagning och ambulanshall samt ombyggnader i befintliga byggnader, som bland annat innebär nya operationssalar och en ny större röntgenavdelning.

Blandade bilder från byggnationen, ute och inne

Korta fakta

Vårdinnehåll: Akutmottagning, ambulanshall, BB/Förlossning, vårdavdelningar och mottagningar. Pre -och postoperationsavdelning, operationssalar och snittsalar, endoskopi, fysioterapi, angiolaboratorium, röntgenavdelning, sterilcentral.
Pågår: 2016–2022.
Verksamhetsstart: Sker etappvis från 2016.
Kvadratmeter om- och tillbyggnad: 29 200 m² nybyggnation och 10 000 m² ombyggnad.
Huvudentreprenörer: Skanska Sverige AB
Arkitekter: Arkitema Architects.
Kostnad: 2 500 Mkr (Capio svarar som privat aktör för inredning/utrustning).

 

Vad bygger vi?

Två nya vårdbyggnader om cirka 29 200 kvadratmeter byggs och dockas ihop med befintliga byggnader 30 och 40. Cirka 10 000 kvadratmeter byggs om i de befintliga lokaler. Målet med om- och utbyggnader är att skapa flexibla, hållbara, moderna vårdmiljöer anpassade till dagens och framtidens sätt att bedriva vård samt ge förutsättningar för öka patienternas möjligheter till delaktighet i vårdplanering och behandling. 

Vilken vård ska bedrivas här?

I de nya byggnaderna 20 och 45 samlas BB/förlossning med eftervård, akut- och intensivvård, vårdavdelningar och mottagningar för endoskopi och fysioterapiBB/förlossning kommer även att inrymmas i en del av byggnad 40 med två snittsalar och uppvaksplatser. I de befintliga byggnader bygger vi en ny större röntgenavdelning, en ny sterilcentral, fyra nya operationssalar med en större pre- och postopavdelning. 2016 invigdes en ny större akutmottagning.

Överblick av S:t Görans sjukhusområde efter nybyggnation

På fem år har S:t Görans sjukhusområdet fått en ny stadsbild

 

Vill du veta mer?

Nybyggnad

Byggnad 20 sträcker sig längs med S:t Göransgatan från Bågljusvägen och bort till tidigare besöksparkering. När den nya bygganden 20 står klar kommer den att innehålla en ambulanshall för angöring till akuten samt en avdelning med 34 rum för förlossning – och eftervård samt omklädningsrum för personal. Byggnaden kommer också att innehålla endoskopi och sjukhusets administration. De flesta vårdrummen är enkelrum med eget hygienutrymme.

Den nya ambulanshallen är både större och har en bättre logistik för ambulanstrafiken. Den kommer också att innehålla en saneringsstation för gående saneringspatienter.

Byggnad 45 är byggd mellan huvudbyggnaderna  30/40 och 80-längan. När byggnad 45 är klar kommer den att innehålla administrativa lokaler till akuten, en intensivvårdsavdelning med 12 stycken IVA-platser samt tre vårdavdelningar med respektive 24 vårdplatser samt tre omklädningsrum för personalen. Även här är vårdrummen enkelrum med eget hygienutrymme.

Till det byggs det ett nytt ställverk under jord samt görs renoveringar och ombyggnader i befintlig byggnad. 

Ombyggnader i byggnad 30/40

En ny större röntgenavdelning på cirka 1 500 m² kommer att stå klar i byggnad 40, plan 00 i början av 2022. Nuvarande röntgen i 80-längan kommer att flytta in.

Nya moderna lokaler avsedda för mottagningar byggs i byggnad 30, plan 00. De nya lokalerna som omfattar cirka 900 m² beräknas bli klara under 2021 och 2022.

En 1 500 m² stor sterilcentral byggs i byggnad 40, plan 1. Lokalen beräknas bli klar i början av 2022. Nuvarande sterilcentral, i by 30 plan 2 byggs om och blir del av postop-avdelningen (uppvakning efter operation).

I nya byggnad 20 bygger vi ytor för BB och förlossning. Även delar av byggnad 30, plan 1, 2 och 3 byggs om och anpassas till BB/förlossningsverksamhet. BB/Förlossning kommer även att inrymmas i en del av byggnad 40, plan 2 med två snittsalar och uppvaksplatser. Totalt cirka 650 respektive 300 m² yta byggs om och anpassas för en modern förlossnings- och BB-verksamhet. I byggnad 20 byggs det 4 300 m² avsedda för BB/förlossning. Klart i början av 2021.

Tio nya jourrum planeras det för i byggnad 30, plan 1 för att möta den utökade verksamheten som nybyggnationen med fler antal vårdplatser och BB/förlossning innebär. De nya jourrummen skulle kunna stå klara under 2022.

Operationsavdelningen byggs om och får fyra nya operationssalar. Total yta som berörs av ombyggnad är cirka 1 000 m². Operationssalarna byggs i anslutning till den nya sterilcentralen. Två salar ska stå färdiga i slutet av 2019 och de resterande två salarna beräknas kunna tas i drift i början av 2021.

En ny större post- och preopavdelning byggs om i etapper i byggnad 30, plan 2. Avdelningen beräknas stå helt klar i början av 2023 och omfattar cirka 1 500 m² ombyggnad.

Nya installationsutrymmen byggs om i byggnad 40, plan 2 och 3 för ökat behov av ventilation mm. 

Ombyggnaderna i byggnad 30 och 40 kräver ett antal temporära lokaler på grund av att verksamheter måste flytta under tid då ombyggnad pågår. Tidigare gamla akutmottagningen byggs om till temporära administrativa lokaler. Dessa nya administrativa lokaler på cirka 1 500 m² blir klara i etapper. Etapp ett står klar i slutet av 2018 och etapp två i mitten av 2019. 

På grund av ombyggnaden av operation och BB/förlossning byggs temporära lokaler för nuvarande operation- och dagoperationsavdelningen i 30 och 40, plan 2. Cirka 250 m² yta kommer att vara klar för inflytt hösten/vintern 2019.

Övergripande tidplan

2017

•Markarbeten påbörjas med schaktning och sprängning
•Rivningar startar för att göra plats för de nya byggnaderna

2018

•Bottenplattor till de nya byggnaderna gjuts
•Byggnadernas stommar byggs
•Ombyggnationer av befintliga lokaler påbörjas

2019

•De nya byggnaderna blir vädertäta
•Invändiga arbeten startar

2020-2022

•Installationer av sjukvårdsutrustning börjar
•Ombyggnationerna i befintliga lokaler blir klara
•Konstinstallationer monteras och sätts upp
•Byggnaderna överlämnas till vården

2021

•De första patienterna kan tas emot i de nya lokalerna