Fastighetsutvecklingsplaner

SFI:s fastighetsutvecklingsplaner är framtagna för att säkerställa den långsiktiga utvecklingspotentialen hos landstingets strategiska fastigheter. Planerna definierar förvaltningsförutsättningarna för Locum AB och utgör utgångspunkt för planeringen av enskilda projekt. De utgör också vårdplaneringsunderlag genom att översiktligt kartlägga potentiell vårdkapacitet. Planerna har ett mycket långsiktigt perspektiv (livscykel) och behandlar därför endast utvecklingsfrågor som är fastighets- och byggnadspåverkande.

Målsättningen är att fastigheterna ska ha en för vårdverksamhet långsiktigt hållbar grundstruktur för mark, byggnader och teknisk infrastruktur. Fastigheternas användbarhet, avkastningsförmåga och värde ska också utvecklas, liksom förhållandet till omgivningen.

Sedan 2012 tas fastighetsutvecklingsplaner fram av landstingsstyrelsen genom SFI i samarbete med Locum och hyresgästerna.