Arbetsmiljö vid byggnads- och anläggningsarbeten

För Region Stockholm och Locum är det viktigt att arbetstagare då den befinner sig på en av Locums byggarbetsplatser garanteras att vara fri från eller skyddas mot förhållanden som kan utgöra en fara för arbetstagarens fysiska och/eller psykiska hälsa. Arbetstagare som arbetar på Locums byggarbetsplatser ska erbjudas en säker och hälsosam arbetsmiljö där förebyggande åtgärder, som minimerar skador och hälsorisker ska vidtas. 

Denna riktlinje är framtagen utifrån de krav avseende arbetsmiljö som lagar och föreskrifter ställer på byggnads- och anläggningsarbeten och syftar till att säkra en god arbetsmiljö för de personer som:

  • arbetar med utförande av byggnads- och anläggningsarbeten.
  • brukar lokalerna såsom patienter, vårdpersonal och besökare.
  • arbetar med byggnaden i förvaltnings- och driftskedet t ex driftentreprenören.

Alla som deltar i ett byggprojekt har ett ansvar för att se till att de delar som de arbetar med blir så bra som möjligt ur arbetsmiljösynpunkt för ovannämnda grupper.

Ändringslogg

2018-04-26 - Dokument publicerat som innefattar ordnings- och skyddsregler för arbetsmiljö vid byggnads- och anläggningsarbeten.  
2018-03-29 – Mindre justeringar är gjorda i riktlinjen. Förutom redaktionella ändringar har följande ändrats:

  • Länken till AMP-guiden har uppdaterats.
  • Texten gällande när Arbetsmiljöverket skall underrättas gällande olyckor och tillbud har ändrats så den stämmer överens med arbetsmiljöförordningens text (2§).
  • Förtydligande har gjorts vad som gäller om förändringar i Förhandsanmälan till arbetsmiljöverket (bilaga 2)

Föregående utgåva av riktlinjen hittar du här.
2016-01-28 - Locum publicerar styrande dokument i ny struktur. 
2015-06-30 - Riktlinjen är genomgående omarbetad utifrån gällande lagstiftning och har bytt namn från "Riktlinje arbetsmiljö i byggprojekt" till "Riktlinje arbetsmiljö vid byggnads- och anläggningsarbeten".