Produktval - Byggvaru­bedömning

Denna anvisning gäller vid val av material- och produkter som avses användas och byggas in i Region Stockholms lokaler. Det är Byggvarubedömningens kriterier för produktbedömningar som ska används vid bedömning och val av material och produkter.

Ändringslogg

2018-03-22 - I den uppdaterade versionen av Produkt- och materialval, bedömningskriterier har mindre förändringar gjorts med avseende på vilka produktkategorier som ska registreras i Locums byggprojekt. BSAB-kod R har tillkommit och förtydliganden har gjorts för kategorierna P, Q och S. Skrivelsen om att kopparrör undantags från miljömotivering har även tagits bort. I övrigt har mindre språkliga justeringar genomförts i hela dokumentet. Föregående utgåva av styrdokumentet hittar du här
2016-03-30 - Förändringar/uppdateringar/förtydliganden är markerade med grått i dokumentet. Riktlinje R 24, Riktlinje för val av produkt - Bedömningskriterier, har uppdaterats och bytt namn till Övergripande anvisning - Produkt och materialval, bedömningskriterier. 
2016-01-28 - Locum publicerar styrande dokument i ny struktur. Denna sida ersätter det som tidigare beskrivits i Riktlinje R.24.
2015-02-05 - Uppdaterad vid lodrät markering, "F-murverk".