Varför testar vi reservkraften?

Målet med att genomföra regelbundna reservkraftsprov är att säkerställa att sjukhuset har beredskap att klara skarpa strömavbrott utan allvarliga konsekvenser. Reservkraftsprov är ett bra tillfälle att lära sig mer om hur reservkraften på sjukhuset fungerar och att identifiera förbättringsområden.

I vårdmiljöer finns utrustning som inte får drabbas av strömavbrott för att de fyller en så kritisk funktion eller för att de skadas av ett strömavbrott. Det finns andra funktioner och utrustning som är kritiska för sjukhusets drift men som klarar ett kort avbrott. Och så finns det funktioner som klarar ett lite längre strömavbrott utan allvarliga konsekvenser.

 

För att bedriva vård med hög patientsäkerhet och personalsäkerhet krävs därför reservsystem som träder in om den ordinarie kraftförsörjningen av någon anledning bryts. Reservkraft för sjukhusets utrustning och funktioner prioriteras utifrån hur kritiska de är för sjukhusets vårdverksamhet.

Målet med att genomföra regelbundna reservkraftsprov är att säkerställa att sjukhuset har beredskap att klara skarpa strömavbrott utan allvarliga konsekvenser. 

Lagar och krav

Det finns en svensk standard som är styrande för Locums arbete med reservkraftsprov. Standarden omfattar vad som krävs för att uppfylla alla krav enligt föreskrifter från elsäkerhetsverket.

Elsäkerhetsverket är utsett av regeringen att göra föreskrifter för hur man ska arbeta med el och hur elanläggningar ska se ut. Elinstallationer styrs också av elsäkerhetslagen.

Utöver detta arbetar Locum enligt ”Det robusta sjukhuset”, en erfarenhetsskrift som tagits fram av MSB och som uppdateras löpande av tekniska experter i branschen.

Genomförande av reservkraftsprov

Enligt Locums bestämmelser ska reservkraftsprov ske månatligen vid så kallade arrangerade nätavbrott. Proven ska utföras dagtid då belastningen på kraftförsörjningen är hög.

Lärdomar och förbättringar

Reservkraftsproven är ett bra tillfälle att lära sig mer om hur reservkraften på sjukhuset fungerar och att identifiera förbättringsområden. Ett exempel på fel som kan upptäckas är att ett ventilationsaggregat i en lokal inte startar upp som det ska efter ett strömavbrott. Många småfel fångas upp av Locum och driftpersonalen på sjukhuset och förbättringar genomförs löpande. Om ett fel kopplat till reservkraftsprovet upptäcks av vårdpersonal ska det felanmälas till Locums kundtjänst.

 

För dig som arbetar i vårdverksamhet, utnyttja reservkraftsproven för detta:

  • Se vad som fungerar och felanmäl det som inte fungerar.
  • Kontrollera att sådant som ska ha ström hela tiden verkligen har det. Sitter rätt utrustning i rätt typ av uttag?
  • Kontrollera att lampor och annan utrustning som kräver batterier har det.
  • Se över vilka UPS:er som finns inom verksamheten och vem som ansvarar för kontroll och service.