Blomrabatt i förgrunden. Vit sjukhusbyggnad med skylt Akutmottagning i bakgrunden.
Blomrabatt i förgrunden. Vit sjukhusbyggnad med skylt Akutmottagning i bakgrunden.

Uppdrag, ägare och styrning

Vårt uppdrag, ägare och styrning

Vår ägare Region Stockholm formulerar vårt uppdrag och sätter ramen för verksamheten via ägardirektiv, mål och budget. Vår styrelse följer upp och utvärderar verksamheten. Vd leder sedan den löpande verksamheten mot uppsatta mål. 

Ägare och styrning

Locum AB är en serviceenhet inom Region Stockholm. Locum ägs av Region Stockholm genom Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB). Region Stockholm är en politiskt styrd organisation vars roll som ägare definieras i en ägarpolicy, generella ägardirektiv och genom de bolagsstyrningsprinciper som gäller för regionens aktiebolag. För Locums ansvarsområde finns verksamhetsspecifika styrdokument, utifrån lagar och myndighetskrav, där även regionens krav är inarbetade. Locums styrdokument och internkontroll ingår i det integrerade ledningssystemet som är certifierat enligt kraven i ISO 9001 och ISO 14001.

Vårt uppdrag

Locum svarar för att sjukhus och andra vårdinrättningar i Stockholms län har ändamålsenliga lokaler. Locum hjälper också till att hyra in lokaler för vårdens behov från andra fastighetsägare.

Genom ägardirektiv svarar vi för såväl teknisk som ekonomisk förvaltning av regionens vårdfastigheter. Locum ska utöver förvaltningsuppdraget utföra de uppdrag som vi tilldelas av vår ägare samt fastighets- och servicenämnden (FSN), exempelvis genomförande av investeringar.

Bolaget ska bistå ägaren samt hälso- och sjukvårdsnämnden i fastighetsstrategiska frågor bland annat i samband med investeringsplaneringen. Därutöver kan Region Stockholm besluta om vissa uppdrag som Locum har att utföra, exempelvis genomförande av byggprojekt.

Styrande förutsättningar för vår verksamhet är:

  • Aktuella lagar och föreskrifter
  • Ägardirektiv och uppdrag
  • Region Stockholms budget
  • Regionens övriga styrande dokument
  • Locums verksamhetsspecifika styrdokument
  • Kraven i erforderliga standarder*

*) Bland annat kraven i ISO 9001 (Kvalitet) ISO 14001 (Miljö) och ISO 27001 (Informationssäkerhet)