Universell utformning - för allas rätt till lika villkor

Universell utformning handlar om att alla människor ska kunna leva självständigt och på lika villkor i samhället. På Locum arbetar vi ständigt med att utveckla standardlösningar för universell utformning i våra byggda vårdmiljöer så att de i mesta möjliga mån ska kunna användas av alla.

Universell utformning innebär att produkter, miljöer, program och tjänster utformas så att de ska kunna användas av alla i största möjliga utsträckning, utan behov av anpassning eller specialutformning. 

Utformningen ska skapa tillgänglighet för alla genom flexibla och likvärdiga lösningar i såväl byggd miljö som framtagna produkter och tjänster. I framtagandet av nya produkter ska man utgå från de användare med störst behov, så blir det automatiskt bra för alla andra. Exempel på väl utvecklade universella lösningar är ettgreppsblandaren, fjärrkontrollen och radarstyrda automatiska entrédörrar. Ett bord utomhus med en bänkskiva som sträcker sig längre ut än de fasta stolarna, möjliggör för en rullstolsburen att enkelt kunna sitta med vid bordet, och räknas som en universellt utformad produkt.

Rullstol_entre_700px.jpg

Bildtext. Automatiska entrédörrar, integrerade ledstråk i torkmattor och en reception som är höj- och sänkbar samt anpassad för rullstolar är alla universellt utformade.

Universell utformning är ett EU-direktiv som alla organisationer ska förhålla sig till. Det utgår från ett rättighetsperspektiv där man beaktar mänsklig mångfald i design och utvecklingsaktiviteter. Det handlar om att alla personer ska kunna leva så självständigt det går och på lika villkor i samhället.

Rullstol_aktiveringslist_700px.jpg

Bildtext. Tillgänglig entréportal med integrerad armbågskontakt.

Locum arbetar ständigt med att utveckla standardlösningar för universell utformning i våra byggda miljöer. Tillsammans med vårt samverkansråd för fysisk tillgänglighet har rådsmedlemmar från funktionshinderorganisationerna, produktleverantörer och entreprenörer så som driftentreprenör, lokalvårdare och verksamhetsservice, under lång tid arbetat med att identifiera och utveckla standardlösningar för universell utformning. Idag har Locum universellt utformade produkter för bland annat receptions- och kassadiskar, integrerade ledstråk i torkmattor, aktiveringslister för dörrautomatiker, nya blandare och tvättställslösningar.

Handfat_700px.jpg

Bildtext. Operationstvättställ placerad i olika höjder som möjliggör att alla i personalgruppen kan komma nära och använda sig av tvättstället.

"Tack vare det fina samarbetet med ovan nämnda organisationer har detta varit möjligt och arbetet fortgår framåt för nya flexibla produkter och utformningar. Vi strävar hela tiden att involvera användarna av produkterna så tidigt som möjligt i våra utvecklingsprocesser och ofta får vi tips från våra besökare/patienter/personal på saker som de ser borde kunna utformas eller utvecklas på ett bättre sätt än det är just nu. Då kan vi lyfta frågan inom vårt samverkansråd för fysisk tillgänglighet och därifrån arbeta vidare internt eller med hjälp av leverantörer på marknaden", säger Anna Bergqvist, specialist tillgänglighet på Locum.

Anna_700px.jpg

Bildtext. Anna Bergqvist är specialist tillgänglighet på Locum och är ofta ute och möter användarna tidigt i utvecklingsprocessen av nya produkter.

"Vi har ofta möjlighet att testa nya produkter och utformningar på plats direkt i den miljön som den är tänkt att verka i och det ger oss en god hjälp på vägen att snabbt kunna utvärdera om vi är på rätt väg i den nya universella utformningen", fortsätter Anna.