Ventilation är en del av fastighetens brandskydd

Inom sjukhus ställs höga krav på brandskyddet och att brand och rök inte ska spridas mellan olika brandceller inom sjukhuset.

DQ6Q4660. webbjpg.jpg

De brandcellsgränser som vi normalt ser är väggar, dörrar, tak och golv men brandcellsgränserna finns också i ventilationssystemet. Vid en brand inom en brandcell ska brand eller giftig rök inte kunna sprida sig via ventilationssystemet till andra brandceller, utrymningsvägar och verksamheter. Det finns olika sätt att förhindra spridningen, t ex genom att stänga spjäll som fungerar som stopp i ventilationskanalerna eller att starta fläktar som drar ut röken från byggnaden. Inom ett sjukhus sker ofta en kombination av båda. När brandlarmet går ska funktionerna aktiveras automatiskt. Ventilationssystem förser ofta stora delar av en byggnad med luft, vilket medför att det är viktigt att allt fungerar som det ska. Därför kontrolleras funktionerna, likt allt annat brandskydd, med regelbundna intervall inom det systematiska brandskyddsarbetet för att kunna säkerställa brandskyddet inom lokalerna.

20200527_5771 webb.jpg

Två medarbetare på Locum som arbetar med dessa frågor dagligdags är Olga Nilsson, Brandingenjör och Magnus Eriksson, Strateg Säkerhetssystem.

Vad är den största utmaningen med ventilationsbrandskydd i ombyggnadsprojekt?

- Att få till samordningen och ”handskakningen” med befintlig ventilation och andra system. Projekten blir ofta komplexa och det är viktigt att inte tappa förvaltningsperspektivet under projekteringen. Det kan medföra att lösningar som byggs inte alltid blir hållbara över tid och kan skilja sig från hur det ser ut inom andra delar av sjukhuset. Det är också utmanande att få all dokumentation uppdaterad, det krävs för att vi ska kunna förvalta brandskyddet på ett bra sätt, säger Olga.

Magnus har utvecklat både samordnad provning av brandfunktioner och dokumentationen av styrningar och styrområden på Locum, en mycket viktig del av ventilationsbrandskyddet och ett område där Locum ligger i framkant.

- Det arbetet har gett oss en bra överblick över hur brandskyddet fungerar idag och underlättar även i projekt, säger Magnus.

Olgas och Magnus tips kring arbete med ventilationsbrandskydd:

  • Förenkla ventilationsbrandskyddet vid projektering
  • Samordnad provning var tredje år
  • Samordning tidigt i projekt
  • Överlämnande av dokumentation (styrmatriser, styrområdesmatriser)
  • Tänk förvaltning redan i projekteringsstadiet
  • Följ upp ventilationsbrandskyddet från projekt