Återbruk och biologisk mångfald fokus i ny park

Från byggarbetsplats till en prunkande sjukhuspark med fokus på rörelse och återhämtning, biologisk mångfald och återbrukade möbler och material. Det är den nya parken vid Huddinge sjukhusområde som tryggt kan nyttjas under dygnets alla tider.

20210608_1646_700px.jpg

Efter många års arbete med O-huset, den nya behandlingsbyggnaden för operation, intervention, röntgen och sterilverksamhet vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, där parken utanför agerat etablerings- och uppställningsyta, är den nya sjukhusparken klar och mycket välkommen.

Under drygt ett år har arbetet med att rusta upp sjukhusparken pågått. Fokus har varit att skapa en öppen, inbjudande och trygg park med plats för många människor.

- Sjukhusparken som är 17 000 kvadratmeter stor hade från början goda kvalitéer med stora uppväxta träd i söder och väster som ramar in parkrummet. Utmaningen har varit att få den att kännas ombonad och hemtrevlig trots sin öppenhet. Och att skapa en skyddad plats för besökare, i ett centralt läge med god utblick, säger Ester Laaksonen, ansvarig projektledare för sjukhusparken på Locum.

Detta uppnåddes genom en L-formad pergola och en delvis planterad kulle i parkens norra del, som ramar in parken och skapar en naturlig avgränsning.

Pergolan erbjuder sittplatser i sol och skugga med god överblick över parkrummet och den vackra konsten av Eva Lange. Blomstrande perenner och klätterväxter bidrar till att skapa en behaglig och tilltalande plats, för såväl människor som insekter.

Platsen i pergolan ska upplevas lättillgänglig från byggnadens entréer men ändå vara en del av parken, så att de som vistas i pergolan känner sig trygga och skyddade från sjukhusets alla fönster.

Parken är utformad för att tillgodose flera olika önskemål såsom vila och ro i och kring den nya pergolan, träning i utegymmet, parkhäng på filt eller solsäng i det öppna parkrummet eller upptäcktsfärd bland perennlabyrint och skulpturlek i Ungerska parken. För att öka sjukhusets tillgänglighet är parken även anpassad för att kunna ta emot en helikopterlandning i en krissituation.

Ungerska_parken.jpg

Bildtext. I Ungerska parken har gatstenarna återanvänts.

Samarbete för minskad klimatpåverkan

I samarbete med entreprenörer har Ester Laaksonen hittat ett antal punkter för att kunna sänka klimatbelastningen. I sjukhusparken och omgivande gång- och parkeringsytor har man tittat extra mycket på hantering av jordmassor.

Bland annat har bortschaktade massor från ett ställe i projektet kunnat användas istället för att köra in nytt material för till exempel terrasser, utomhusgym samt gräsytor. Ett genomgående tänk har varit att återanvända så mycket som det går i hela parken.

- Istället för att köpa nytt har vi snarare försökt möblera om och använda det som finns på sjukhuset. Vi har bland annat återanvänt parkbänkar och belysningsstolpar och lagt om de gamla gatstenarna i Ungerska parken, säger Ester.

Då man har hittat möjlighet att ta hand om massorna internt inom området har man inte behövt nyttja lastbilstransporter för att köra materialet på deponi eller tipp, utan endast i en mindre omfattning för interntransporter. Summerat har arbetet med hantering av jordmassor lett till en sänkning av klimatbelastningen med 23 % eller en minskning på 127 ton koldioxid.

20210608_1607_700px.jpg

Bildtext. Solstolar för återhämtning finns i parken.

Hälsa, rörelse och biologisk mångfald

För de träningssugna finns ett utegym med flera olika träningsredskap i tre ovala uterum. Dessa ligger lekfullt placerade i parkens sydöstra hörn omgiven av en äng, och var en given förutsättning redan när projektet påbörjades.

- Utegymmet är utformat på ett sådant sätt att det även fungerar som en kortare hinderbana som slingrar sig genom ängen. Ängen som omgärdar utegymmet är också tänkt att bidra till att utegymmet ska kännas lite avskilt, så att de som vistas på gymmet kan träna i lugn och ro utan att störas av andra aktiviteter i parken, säger Annie Söder, Locums upphandlade landskapsarkitekt från White arkitekter.

Det har varit ett aktivt arbete med att bevara och förädla befintliga kvalitéer och man har använt material och växtlighet som främjar såväl människa, som djur och natur i form av blomning och artmångfald. Ängen med sina många olika växter är tänkt att bidra till biologisk mångfald och utgör en viktig källa till mat för alla pollinerande insekter.

20210606_0513_700px.jpg

Bildtext. Utegymmet med olika stationer är placerat i tre ovala uterum.

Belyst dygnet runt

Eftersom sjukhuset är en arbetsplats som aldrig sover så har belysningen varit central. Utegymmet har höga belysningsmaster medan platsen kring pergolan har fått en småskalig belysning. På så sätt kan parken nyttjas tryggt under dygnets alla tider.

Som i de flesta av Locums sjukhusparker återfinns konsten som en del av en inkluderande, levande och läkande vårdmiljö. Gestaltningsuppdraget gick till Eva Lange, en väletablerad skulptör. Flera av hennes verk pryder redan Locums sjukhusparker. De tre skulpturerna, två i brons och en i marmor, står tillsammans på en stensockel som bildar en kvadrat och bidrar till upplevelsen av sjukhuset. Här är de två skulpturerna ”Porträtt av en främling” och ”Kaktuspalmen” i dialog med varandra.

- Eva har specifikt valt ut stenarna till sockeln från ett stenhuggeri och när konstverken väl var på plats så vred och vände hon skulpturerna tills det bildades en spänning mellan dem. Sen sattes de på exakt den plats där hon ville ha dem, berättar Martin West, projektledare och samordnare på Kulturförvaltningen.

20210606_0490_700px.jpg

Bildtext. Konst av Eva Lange är placerad vid pergolan.

Nytt i sjukhusparken är skylten med en QR-kod som är placerad intill skulpturerna. Här kan besökaren enkelt skanna koden med sin mobiltelefon och se en fördjupad film om konstverken.

- Det har varit otroligt givande och roligt att leda det här projektet tillsammans med våra entreprenörer. Att kunna ge något positivt till vårdpersonal och patienter, speciellt under tiden med pandemin känns extra viktigt, avslutar Ester.

Fakta sjukhusparken vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge

  • 2020 påbörjades projekteringsarbetet med den nya sjukhusparken. 
  • Sjukhusparken är 17000 kvadratmeter med utegym, pergola, ytor för återhämtning samt ängar som bidrar till biologisk mångfald.
  •  Motionsspår finns i nära anslutning till parken.
  •  Ca 40 000 lökar har planterats.
  •  64 olika växter är planterade. 
  • Tre skulpturer i marmor och brons av Eva Lange, varav två med titeln ”Porträtt av en främling” och ”Kaktuspalmen”, är placerade i parken.

Foto: Locums Bildarkiv

Publicerad: 29 juni 2021