Målet för avfallsåtervinning utmanar

Byggavfall ska sorteras och numera också återvinnas i allt större utsträckning. För att nå samhällets mål trappas materialåtervinningen inom Locum upp stegvis fram till 2030.

Vid byggnation och rivning uppstår bygg- och rivningsavfall. För att skapa en bra resurshantering ställer Locum långtgående krav på sortering av avfallet vid upphandling av byggentreprenader. 

Sebastian_700pxl.png

– Vi ska uppfylla kraven i lagstiftningen på området och för att möta förväntningarna i övrigt från samhället på branschens material- och avfallshantering, säger Sebastian Lukasiewicz, byggprojektledare på Locum och ansvarig för avtalet med avfallsleverantören på Huddinge sjukhusområde.

Det övergripande målet att 90 procent av byggavfallet ska sorteras uppnåddes i Locum under förra perioden för Regionens miljöprogram 2017-2021. Samhällets långsiktiga målsättning idag är att 70 procent av det icke-farliga bygg- och rivningsavfallet ska återanvändas eller materialåtervinnas. 

Växlar fokus

– Därför växlar vi fokus till att öka andelen återvunnet avfall. Målet för materialåtervinning inom Locum trappas upp från 2022-2023 då målet är 50 procent till 2030 då målet är 70 procent. Resultatet för 2023 på Huddinge sjukhusområde blev 65 procent och 58 procent för hela Locum, berättar Anna Ruhe, upphandlad miljökonsult som stöttar Sebastian på Huddinge sjukhusområde. 

anna_ruhe_700pxl.png

Bildtext: Anna Ruhe, miljökonsult stöttar i arbetet.

Bygg- och rivningsavfall består av allt från spill från nytt byggmaterial till gammalt icke-återvinningsbart material som behöver deponeras, det vill säga grävas ner för långtidsförvaring. Spill är till exempel golvmattor och delar av gipsskivor som blir över när man måttanpassar på bygget. En del spill kan återtas av leverantören och blandas ner i nytillverkning av material.  

– Varje profession inom bygg, exempelvis rörmokare, kan sina egna specifika produkter och vet hur spillet ska sorteras, säger Anna. 

De stora fraktionerna av byggavfall är gips, skrot och metall samt trä.  I Huddinge gick 65 procent till materialåtervinning (bland annat gips och metall), 20 procent till energiutvinning (främst trä) och 15 procent till deponi (främst isolering).

Sebastian_container_2_700pxl.png

Bildtext: Sebastian Lukasiewicz inspekterar byggavfallet.

Utmaningarna för hela branschen

– Vi behöver bli bättre på att sortera avfallet på plats, för att öka avfallsmottagarnas möjlighet och incitament till återvinning. Detta är något som även omhändertagits i den nya lagstiftningen som kom inom området 2020.  Med målsättning att sortera så mycket som möjligt på plats finns det utmaningar kopplat till framför allt våra rivningsprojekt. Vid rivning förekommer ofta sammansatta byggnadsdelar, där materialen sitter ihop fysiskt. Ett exempel är innerväggar som består av färg, gips, trä och metall, och i vissa fall även kakel. Ett annat exempel är det pågående fönsterbytet på Huddinge sjukhus där de gamla fönstren ställs hela i en egen container för sortering hos mottagaren, berättar Sebastian.

Denna typ av avfall sorteras oftast säkrare hos mottagaren för att undvika arbetsmiljörisker som till exempel skärskador för personal och tredje man. 

Byggsektorn står för 35 procent av allt genererat avfall i Sverige och det innebär ett stort ansvar för hela branschen att omhänderta dessa resurser på ett ansvarsfullt sätt. Och att byta fokus från sortering till återvinning är en utmaning inte bara för Locum utan för hela bygg- och fastighetsbranschen. Det kräver ett helt nytt sätt att tänka och arbeta. 

Delvis handlar det om att materialtillverkare idag inte vill eller kan återvinna material, till exempel isolering och trä. Många tillverkare jobbar dock aktivt med att ta fram nya metoder. Delvis handlar det om att tänka nytt i hela byggprocessen.

Stöd och uppföljning driver på utvecklingen

– På Locum har vi tagit fram råd och tips till våra byggprojektledare för att både minimera avfallsmängder och att öka återvinningen. Tipsen avser både projekteringsfasen och själva byggfasen och ger våra leverantörer förutsättningar att göra ett bra jobb. Att vi dessutom internt följer upp alla byggprojekts avfall var fjärde månad gör att det blir lättare att ha koll på att de tar sitt ansvar, säger Sara Tierney, miljöcontroller på Locum.

Syftet är att ta sig högre upp i avfallshierarkin och få ett mer cirkulärt materialflöde.

  sorteringsskylt_700pxl.png 

Bildtext: Exempel på sortering av byggavfall.

Fakta

Enligt avfallsförordning (2020:614) ska följande avfallsslag åtminstone sorteras ut på platsen där det uppkommer. De 6 första är ”basfraktioner”:

  • trä,
  • mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten,
  • metall,
  • glas,
  • plast,
  • gips,
  • farligt avfall,
  • avfall som faller under producentansvar.

Nyfiken på Locums hållbarhetsarbete?

Ta del av vår hållbarhetsrapport och vårt nyhetsflöde med hållbara nyheter.

Publicerad: 25 maj 2023