Framgångsfaktorer för ökad sortering och återvinning i byggprojekt

Samspel med leverantörerna. Prioriteringar och tjat. Gemensamma avfallshagar. Stickprovskontroller. Det är några av de konkreta åtgärder som projektledarna på Locum tar till för att upprätthålla en hög sorteringsgrad av byggavfall i våra projekt och öka materialåtervinningen.

Vi för en tät dialog med våra leverantörer i alla byggprojekt, stora som små. Vi lägger en miljöplan och en avtalshanteringsplan och vi sätter in extra resurser för att ständigt påminna och trycka på i frågan. Att tjata, helt enkelt. Vi gör också oanmälda stickprovskontroller för att alla ska vara på tårna, berättar Jessica Krantz, projektledare på Locum med Danderyds sjukhus som arbetsplats.

Cristoffer och Jessica vid en avfallshage vid Danderyds sjukhus.
Bild: Cristoffer Johansson och Jessica Krantz, projekledare på Locum. Vid en avfallshage.

I projektportföljen finns både större byggprojekt med en egen upphandlad entreprenör och mindre projekt som genomförs med en ramavtalad part.

Vi är noga med att skapa goda förutsättningar för sorteringen. I dialog med våra entreprenörer ser vi till att ha en bra sortering inomhus och sedan skapa en enkel väg ut till en fin avsatt yta utomhus. Samspelet kring en bra APD-plan är viktigt, säger Jessica.

Effektiva avfallshagar

Avfallshagar eller sophagar som det också kallas, är ett annat recept som används i Danderyd eftersom det ständigt pågår flera mindre byggprojekt.

Vi har nu två fungerade ”sophagar”. Det är fasta inhägnade sorteringsplatser där avfall från flera olika projekt kan sorteras på ett ställe. Mycket praktiskt och effektivt, förklarar Cristoffer Johansson, projektledare på Locum.

Skyltar som märker upp hur man ska sortera i en avfallshage.
Bild: Sorteringsguide i en avfallshage.

Två av Locums medarbetare tittar in vid en avfallshage vid Danderyds sjukhus.
Bild: Jessica och Cristoffer vid en avfallshage som kommer att tömmas inom kort.

Inhägnad yta utomhus för uppsamling och sortering av byggavfall.
Bild: En av flera avfallshagar vid Danderyds sjukhus.

Målet för materialåtervinning höjs

Målet för sortering av byggavfall uppnås sedan många år och utfallet 2023 var 90 % för hela företaget. Under 2023 var målsättning att materialåtervinna minst 50 % av det uppkomna byggavfallet, vilket nåddes då materialåtervinningsgraden blev 66 %. Att fokusera på materialåtervinningsgrad innebär att arbeta med frågor högre upp i avfallshierarkin och på det sättet succesivt förbättra resultatet. Med anledning av att målet nåtts under längre tid höjs nivån till 55 % för 2024.

Locum har sedan länge en omfattande rapportering av byggavfallsmängder, sortering och återvinning. Alla stora byggprojekt följs upp och även ramavtalade leverantörer rapporterar varje tertial.

Rapporteringen gör att vi kan arbeta fokuserat med de cirkulära flödena. Vi kan analysera läget flera gånger om året och det är ett bra underlag för löpande förbättringar i dialog med våra entreprenörer och konsulter, säger Tove Hesslow, miljöcontroller på Locum.

Men det bästa avfallet är förstås det som inte uppstår och därför behöver vi jobba mer med återbruk i våra projekt, avslutar Tove.

Publicerad: 3 juni 2024