Hållbarhetsmål för 2023 uppnådda

Hållbarhetsrapporten för 2023 är klar. – Den visar på att vi återigen når flera av våra mål. Samtidigt står både vi, branschen och samhället inför stora utmaningar. Hur vi agerar gör skillnad, säger Locums vd Victoria Hörnedal.

Energianvändningen har minskat med 5 % jämfört med det nya basåret 2019 (mål 3 %). Material och produkter som byggs in i fastigheterna ska vara godkända enligt Byggvarubedömningen - under 2023 nåddes andelen 94 %. Locums grundläggande jämställdhets- och jämlikhetsarbete gör att fördelningen mellan män och kvinnor ligger på en fortsatt jämn nivå bland medarbetarna (52 % kvinnor och 48 % män) och i ledningsgruppen var hälften kvinnor och hälften män. Det är några av de resultat som tas upp i Locums Hållbarhetsrapport för 2023.

victoria_hornedal__20231108_3174_700pxl.png

Bildtext: Locums vd Victoria Hörnedal.

Allt är dock inte mätbart i procentenheter och därför redovisar Hållbarhetsrapporten också hur arbetet med de olika hållbarhetsaspekterna bedrivits i bolaget under 2023.

– Fastighetsförvaltning och byggande är områden som gör stort avtryck i samhället och hur vi agerar gör skillnad, säger Locums vd Victoria Hörnedal i sitt förord till rapporten.

Tre tydliga fokusområden

–  Hållbarhetsrapporten utgår i år från tre fokusområden: Hållbar planet, Resilienta vårdfastigheter och Inkluderande arbetssätt, förklarar Petra Hansson, hållbarhetssamordnare på Locum.

Exempel på betydande hållbarhetsaspekter inom ramen för dessa områden är fastighetsenergi, inomhusmiljö, trygga, säkra och klimatanpassade lokaler, antikorruption, hållbara leverantörskedjor och arbetsmiljö i byggprojekt.

Hållbarhet ska genomsyra hela vår verksamhet och vara en integrerad del av det dagliga arbetet att säkerställa långsiktigt hållbara vårdfastigheter. 

Säkerhet på byggarbetsplatserna i fokus

Det senaste året har präglats av flera dödsolyckor inom byggbranschen.

– Vi har återigen påmints om hur viktiga säkerhetsfrågorna är på våra byggen. I vår roll som stor beställare, och en av Håll Nollans grundare, driver vi därför på arbetet för en säker arbetsplatskultur. Under 2023 har vi bland annat genomfört Håll Nollans säkerhetspush och ökat antalet byggplatskontroller, förklarar Victoria.

 Utmaningar och utvecklingsmöjligheter

– Utifrån vår väsentlighetsanalys har vi identifierat några områden där vi kan göra störst hållbarhetsnytta. Dessa är: Klimatpåverkan, hållbara leverantörskedjor, trygga, säkra och klimatanpassade lokaler samt läkande utemiljöer och biologisk mångfald. Vi ser att vi har kommit framåt inom dessa områden under 2023, vilket du kan läsa om i hållbarhetsrapporten, säger Petra.

Under 2024 fortsätter arbetet med att adressera utmaningarna. Följ gärna arbetet i sociala kanaler, på webben och i nästa års hållbarhetsrapport.

Läs hela rapporten här.

Hallbarhetsrapport_2024_nyhet.png

Fakta om hållbarhetsrapporten
Rapporten är upprättad i enlighet med bestämmelserna i Årsredovisningslagen och utgör bolagets lagstadgade hållbarhetsrapport. Hållbarhetsrapporten tas fram en gång per år.

Rapporten beskriver bolagets verksamhet och ger en förståelse för Locums hållbarhetsarbete med sikte på miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

Publicerad: 28 mars 2024