Sladdar i olika färger kopplade till en server.
Sladdar i olika färger kopplade till en server.

Hantering av personuppgifter

Här hittar du som kund, hyresgäst, leverantör eller annan samarbetspartner information om hur vi arbetar med dataskydd och hantering av personuppgifter.

Locum AB har Region Stockholms uppdrag att förvalta vårdfastigheter, genomföra byggprojekt i fastigheterna samt att utföra andra uppdrag som Region Stockholm ger Locum.

För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag, fullfölja våra avtal och erbjuda våra tjänster behöver vi behandla ett antal personuppgifter. Genomgående gäller att vi bara behandlar de personuppgifter som är nödvändiga och för de ändamål som uppgifterna har samlats in. All behandling av personuppgifter inom Locum bedrivs med högt ställda krav på säkerhet och skydd av personlig integritet. De personer vars personuppgifter vi behandlar ska känna sig trygga med hur vi behandlar uppgifterna.

Här kan du läsa mer om vår policy för IT, informationssäkerhet och dataskydd. 

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi kan samla in information på flera olika sätt. Insamling kan ske i samband med att besökare, patient eller annan från allmänheten kontaktar oss, eller i samband med att avtal tecknas med Locum, genom felanmälningar till oss eller i andra ärenden då våra hyresgäster, entreprenörer eller andra samarbetspartners vänder sig till oss. Insamling kan ske digitalt genom mejl, webbplats, passersystem, bevakningskamera, felanmälan eller via telefonsamtal eller brev. 

När det gäller personuppgifter i ärenden då vi kontaktas av någon enskild är det ofta person- och kontaktinformation, såsom namn, telefonnummer, e-postadress eller adress, som vi behandlar för att kunna nå den som vänt sig till oss och handlägga ärendet.

I de fall insamling sker genom bevakningskamera handlar det om bilder och filmer som samlas in. Genom passersystem samlar vi in passertider kopplade till individer.

När det gäller personuppgifter som vi behandlar i samband med avtalstecknande finns det information i avtalet om aktuell personuppgiftsbehandling. 

Varför samlar vi in informationen?

Insamlad information används för att vi ska kunna fullgöra bolagets uppdrag. I fullgörandet av uppdrag ingår att handlägga och följa upp avtal och ärenden, att ha kontroll över byggprojekt och lokaler samt att tillse att hyresgäster, patienter och andra besökare ska känna sig trygga i våra fastigheter.

Vilken rätt har vi att utföra behandlingar?

Locum har Region Stockholms uppdrag att förvalta vårdfastigheterna och att genomföra beslutade byggprojekt i fastigheterna. Utförande av en uppgift som har sin grund i av regionfullmäktige beslutade uppdrag, exempelvis att ingå ett hyres- eller projektavtal, är av allmänt intresse enligt dataskyddsförordningen, vilket är en rättslig grund för att få utföra personuppgiftsbehandlingar. Förordningen innehåller även andra rättsliga grunder som är relevanta för Locum.

Här hittar du Locums registerförteckning över de personuppgiftsbehandlingar som sker.

Vad gör vi för att skydda informationen?

All informationshantering inom Locum bedrivs med högt ställda krav på säkerhet och skydd av personlig integritet. Vi arbetar med både tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Tekniska åtgärder kan vara antivirusprogram, brandvägg eller trådlöst nätverk med kryptering och datorer med uppdaterade program. Organisatoriska åtgärder kan vara till exempel behörighetsstyrning vilket innebär att Locum begränsar vilka anställda som får ta del av olika typer av personuppgifter. 

Vilka kan vi lämna ut informationen till?

Vi kan komma att lämna ut uppgifter till Region Stockholm, Skatteverket, polisen och andra brottsbekämpande myndigheter. Uppgifter kan också lämnas ut till personuppgiftsbiträden som genom uppdrag hanterar personuppgifter för Locums räkning.

Rätt till information, rättelse och radering

Du som har fått dina uppgifter registrerade har rätt att gratis begära en kopia av de uppgifter vi har om dig. Du har också rätt att begära rättelse av uppgifter för det fall registrerade uppgifter inte skulle vara korrekta. 

Vidare finns en rätt att begära att uppgifter om dig blir raderade så länge informationen inte längre är nödvändig för det syfte den samlades in för eller informationen på annan rättslig grund måste finnas kvar. Vi kommer vid begäran att radera uppgifterna så snart det inte längre finns skäl att ha kvar dem.

Kamerabevakning på sjukhusområden

Delar av de sjukhusområden som vi förvaltar är kamerabevakade. Områden som är kamerabevakade är bland annat garage, kulvertar, nödutgångar och lastkajer. Alla områden som är bevakade har tydlig skyltning som visar att området är kamerabevakat.

Syftet med kamerabevakningen är att skapa ett tryggt och säkert sjukhusområde för våra patienter, medarbetare, anhöriga och andra som vistas på området. Genom kamerabevakning förebygger vi brott och skapar spårbarhet vid inträffade händelser.

Det material som kamerorna spelar in raderas efter två månader från inspelningstillfället, om det inte finns särskilda skäl att spara materialet ytterligare en tid.

Om du har frågor gällande kamerabevakning vid våra sjukhusområden kontakta vår kundtjänst.

Mer information och kontaktuppgifter till Locums dataskyddsombud

Vid frågor om Locums behandling av personuppgifter kontakta Locums dataskyddsombud genom dataskyddsombud.locum@regionstockholm.se eller telefon 08123 170 00.

Vill du veta mer om Dataskyddsförordningen (GDPR) kan du göra det på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.