Bättre vårdlokaler genom nationellt samarbete

PTS, Program för Teknisk Standard, vad har det för betydelse för utvecklingen av vårdmiljöer i Sverige? Hur är det en del av Locums arbete och vad finns det för fördelar? Någon som har full koll på detta är Tove Jäverbrant Siim, en av Locums vårdlokalutvecklare. Här berättar hon om varför ensam inte är stark och varför vi bygger bättre vårdlokaler tack vare det nationella samarbetet PTS Forum och IT-systemet PTS.

Tove Jäverbrant Siim.jpg


Vad är PTS?

Kortfattat är PTS ett IT-system och ett nätverk för att utbyta erfarenheter kring vårdbyggandet i Sverige. PTS bidrar till att vårdlokaler är funktionella för brukarna och byggda på ett sätt som är långsiktigt hållbart.

PTS Forum, nätverket för erfarenhetsutbyte vad innebär det?

Jag skulle säga att det viktigaste med PTS är samarbetet med övriga regioner. Vi delar med oss av erfarenheter, omvärldsbevakar, lär av varandra och tar fram generella och beprövade lösningar. Frågor kan lyftas på lokal och regional nivå för att sedan utvecklas vidare i grupper på nationell nivå. Det finns grupper för olika fokusområden som funktion, el, VVS, säkerhet, hållbarhet, CAD/BIM, brand och bygg.

Kan du berätta om några konkreta fördelar?

PTS medför tidsbesparingar för byggprocessen eftersom vi lutar oss mot beprövade lösningar istället för att börja om från början i varje byggprojekt.

Nätverket och samarbetet ger mig som vårdlokalutvecklare en trygghet i mitt arbete. Med hjälp av PTS och konceptprogram kan vi som planerar lokalerna hävda att vi utgår från evidensbaserad kunskap vilket ger forskningsbaserat stöd i utformandet av vårdlokaler. Det i sin tur ger vårdlokaler som kan förändras effektivt över tid. Vi uppnår på så sätt bra vårdmiljöer samtidigt som vi säkrar att skattepengarna nyttjas på bästa sätt.

Beskriv hur du använder IT-systemet PTS i ditt dagliga arbete

IT-systemet PTS är ett stöd i byggprocessen, en form av bibliotek från vilket information plockas ut och nyttjas på olika sätt. I systemet går det bland annat att skapa lokallistor i byggprojektens förstudieskeden. Det kan liknas vid en skriven del av en ritning där deltagarna inom projektet kommer överens om vilka lokaler som ska finnas. I byggprocessens programskede blir lokallistan ett rumsfunktionsprogram (RFP) med ett antal typrum som kan utvecklas projektspecifikt. Typrummen har i sin tur olika innehåll som till exempel ytskikt, lösningar för el och VVS samt inredning. 

En gränsdragningslista genereras sedan på inredning och utrustning. Gränsdragningslistan är en viktig del i byggprocessen för en ny vårdlokal eftersom det förtydligar vem som är ansvarig för vad i lokalen, det vill säga vårdens verksamhet eller i vårt fall Locum.

Hur hänger PTS och Chalmers konceptprogram ihop?

Centrum för Vårdens Arkitektur (CVA) på Chalmers utvecklar konceptprogram för vårdbyggnader i syfte att det ska kunna bedrivas säker vård i de vårdbyggnader som byggs. Konceptprogrammen baserar sig på beprövad erfarenhet och evidensbaserad kunskap.

Det finns ett ömsesidigt utbyte mellan PTS och Centrum för Vårdens Arkitektur (CVA) på Chalmers. Konceptprogrammen som Chalmers utformar stöds ekonomiskt av PTS. Region Stockholm använder sig av konceptprogrammen som styrande dokument för till exempel administrativa arbetsplatser, psykiatri, vårdavdelning och högteknologiska vårdmiljöer.

Så vad är de främsta fördelarna med IT-systemet PTS?

Styrkan är att vi tack vare samarbetet med Chalmers och beprövad erfarenhet via nätverket inom PTS Forum har möjlighet att skapa ändamålsenliga lokaler som vi vet fungerar i praktiken. Typrummens utformning och innehåll är processad på nationell och lokal nivå vilket ger tyngd åt rummens utformning, till fördel för kunden, och det ger en trygghet i vårt arbete.

Att bygga på liknande sätt på alla sjukhus innebär också fördelar för personalen som då kan känna igen sig i olika typer av lokaler om de byter sjukhus. Och igenkänning och trygghet för personalen innebär också ökad patientsäkerhet.

Publicerad: 12 mars 2021