locum.se

Hållbarhetsmål för 2022 uppnådda

Hållbarhetsrapporten för 2022 är klar. Den visar på att vi återigen når fler av våra mål, bland annat när det gäller energianvändningen. Rapporten lyfter också att bolaget genomsyras av en jämlik fördelning mellan kvinnor och män.

hallbarhet_nyhet_700pxl.png

Energianvändningen har minskat med 15% jämfört med basåret 2011 (mål 12%). Material och produkter som byggs in i fastigheterna ska vara godkända enligt Byggvarubedömningen - under 2022 nåddes andelen 93% (mål 90%). Locums grundläggande jämställdhets- och jämlikhetsarbete har lett till en jämn könsfördelning bland medarbetarna (49% kvinnor och 51% män) och i ledningsgruppen var hälften kvinnor och hälften män. Det är några av de resultat som tas upp i Locums Hållbarhetsrapport för 2022.

Allt är dock inte mätbart i procentenheter och därför redovisar Hållbarhetsrapporten också hur arbetet med de olika hållbarhetsaspekterna bedrivits i bolaget under 2022.

Fyra fokusområden

–  Hållbarhetsrapporten utgår från våra fyra fokusområden: resurseffektiv energi, cirkulära flöden, hållbara vårdfastigheter och inkluderande arbetssätt, säger Elisabeth Teichert, hållbarhetschef på Locum.

Exempel på betydande hållbarhetsaspekter inom ramen för dessa områden är fastighetsenergi, inomhusmiljö, trygga, säkra och klimatanpassade lokaler, antikorruption, hållbara leverantörskedjor och arbetsmiljö i byggprojekt.

–  Hållbarhet ska genomsyra hela vår verksamhet och vara en integrerad del av det dagliga arbetet att säkerställa långsiktigt hållbara vårdfastigheter. 

Hållbarhetsutredning klar

En hållbarhetsutredning slutfördes under året för att skapa en gemensam bild över de viktigaste hållbarhetsfrågorna. Utredningen mynnade ut i en väsentlighetsanalys.

– Områden som är en del av grunduppdraget som vi har rådighet över värderas högt och likaså frågor som visar på ett utvecklingsbehov. Utvecklingsbehov finns inom klimatpåverkan, säkra, trygga och klimatanpassade lokaler samt hållbara leverantörskedjor, förklarar Petra Hansson, teamledare hållbarhet och hållbarhetssamordnare på Locum.

– Under året har vi därför påbörjat utveckling av dessa gap där klimatpåverkan från byggprojekt är ett område, berättar Christina Säther, hållbarhetssamordnare på Locum.

Inspirera genom kommunikation 

Förutom lagkrav och andra krav styrs Locums hållbarhetsarbete av policyer, riktlinjer, strategier samt mål och indikatorer från Region Stockholm. Utöver detta bygger hållbarhetsarbetet bland annat på Agenda 2030 och Parisavtalet och bolagets hållbarhetspåverkan. 

–  Det här är den sjätte Hållbarhetsrapporten i ordningen som vi tagit fram. Självklart ska vi möta kraven i Årsredovisningslagen. Men vi ser också rapporten som en bra grund för att kommunicera vårt hållbarhetsarbete och därmed inspirera våra hyresgäster och andra aktörer inom fastighets- och byggbranschen, avslutar Elisabeth.

Läs hela rapporten här.

Fakta om hållbarhetsrapporten
Rapporten är upprättad i enlighet med bestämmelserna i Årsredovisningslagen och utgör bolagets lagstadgade hållbarhetsrapport. Hållbarhetsrapporten tas fram en gång per år.

Rapporten beskriver bolagets verksamhet och ger en förståelse för Locums hållbarhetsarbete med sikte på ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Publicerad: 3 april 2023