Tester av avancerad 5G-teknik

Region Stockholm testar sedan 2021 hur avancerade mobila 5G-tjänster kan användas för att stärka patientsäkerhet och kommunikation inom sjukvården. Tjänsterna kan komma att användas inom ambulans-, akutsjukvård och för driften av vårdfastigheter. Exempelvis kan ett videosamtal från ambulanspersonal vid skadeplats förbereda mottagande sjukhus. På så vis kan sjukhuset direkt se vilka åtgärder som behöver sättas in redan innan patienten kommer fram. Målet är snabbare behandlingar som kan minska lidandet och rädda fler liv.

I innovationsprojektet Platsoberoende mobila vårdlösningar deltar flera av Region Stockholms vårdverksamheter och Locum i tester av innovativa tekniska lösningar på en avancerad teknisk plattform. Denna plattform är byggd på 5G-teknik i form av en 5G-testbädd på en del av Danderyds sjukhus. Förenklat är 5G den femte generationen av mobilnät. 5G är en teknik som kommer dramatiskt öka överföringshastigheten för data, förbättra svarstiderna och ge ökad kapacitet. Testerna har pågått sedan 2021. Under slutet av 2022 sammanfattades projektet och lärdomar förväntas presenteras våren 2023.

Ta del av två filmer som beskriver de tre delprojekten.

DS_ambulans_webb.png

Kommunikationslösningar med hjälp av 5G kan ge möjlighet till ökad precision och säkerhet vid bedömningar av patientens tillstånd, redan före ankomst till sjukhuset. Vid olyckor eller allvarlig händelse kan videokommunikation även bidra till en korrekt och detaljerad delad lägesbild, något som kan leda till ett säkrare och effektivare omhändertagande av många drabbade och skadade. Specifikt har projektet även sett en potential att minska ledtider för patienter med misstänkt stroke, ett tillstånd där tid till behandling står i direkt relation till hur patienten klarar sig. Långsiktigt kan nya arbetssätt, förbättrad patientsäkerhet, ökad effektivitet, ökad kvalitet och nya innovationer inom vården möjliggöras.

Vad läkaren ser_mobilen.png
Foto: Henrik Möller/Linn Kirkholt

- Behovet av vård kan vara stort samtidigt som det ibland är långt till sjukhuset, eller en olycksplats där många kan behöva vård samtidigt. Möjligheten att snabbt komma i kontakt med vården kan skyndas på med hjälp av mobila kommunikationslösningar som 5G, kommenterar Fredrik Engströmer, innovationschef, Region Stockholm.

- Ambulanssjukvården utgör en viktig länk i vårdkedjan för att tidigt sätta in rätt behandling som är anpassad för den individ som är i akut behov av vård. Ytterst kan detta både minska lidandet och rädda fler liv, säger Veronica Vicente, Forsknings- och Utvecklingschef på Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, AISAB.

- En avancerad kommunikation med oss som mottagande sjukhus av nästa generations mobila 5G-nätverk har potential att förbättra patientsäkerheten. Vi ser även en potential i att patienten kan få en bättre vård samtidigt som arbetsrutiner och vårdprocesser kan optimeras för mottagande sjukhus och ambulanssjukvården, säger Stefan Kejonen, Vårdenhetschef, verksamhetsområde akutsjukvård Danderyds sjukhus.

Väl fungerande vårdfastigheter är en förutsättning för god vård. En del av innovationsprojektet tittar närmare på hur 5G-tekniken kan effektivisera fastighetsdriften och bidra till ökad säkerhet i fastigheternas installationer och övervakning.

- Locum förvaltar och utvecklar fastigheter för vård i absolut framkant och det är viktigt för oss att testa nyttan med nya tekniska lösningar på ett säkert och kontrollerat sätt tillsammans med vårdgivarna. 5G-tekniken kommer kunna ge mer samverkande nytta mellan fastighet och vård framöver, säger Thomas Ahlberg, teknikchef på Locum.

Läs mer på Region Stockholms projektsida och se filmer som beskriver de olika delprojekten.

FAKTA

Projektet Platsoberoende mobila vårdlösningar drivs av Region Stockholm, där avdelningen Forskning och innovation inom regionledningskontoret, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB), Danderyds sjukhus AB och Locum AB samverkar.

Projektet sker i samverkan med andra verksamheter inom Region Stockholm, Vårdbolaget Tiohundra, Karolinska Universitetssjukhuset, hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Stockholms län sjukvårdsområde.

Externt avtalade samverkanspartners är Telia AB och Dedalus AB. Projektet planerar att rapportera sitt arbete under första halvåret 2023.

Platsoberoende mobila vårdlösningar

Sedan 2021 har behov och utmaningar inom vården i Region Stockholm identifierats, där 5G-teknik skulle kunna användas för att skapa förutsättningar för nya tjänster, förbättra kvalitet eller öka effektiviteten. I projektet undersöks frågeställningar kopplade till hur digitaliseringen kan användas för att effektivisera vårdprocesser, säkerställa patientsäkerheten och optimera hög datasäkerhet inom ambulanssjukvården, så kallad prehospital akutsjukvård.

Under detta arbete har det framkommit ett behov att prova 5G avgränsat i ambulanser och i sjukhusmiljö under en begränsad tid, vilket är grunden till projektet.

Inom ramen för projektet finns sedan i mars 2022 en testbädd uppförd i form av ett mobilt 5G företagsnät på Danderyds sjukhus. Här finns radiotäckning inomhus vid akutmottagningen och den träningslägenhet som finns på sjukhusområdet. Projektet har fört en dialog med sakkunniga inom tekniksektorn och vårdverksamheter för att utveckla användningsfall som sedan testats. De erfarenheter som testerna genererat medför en ökad förståelse för 5G-teknologins funktionalitet och därtill kommande möjligheter.

Det övergripande syftet med projektet är att undersöka hur avancerade mobila kommunikationstjänster kan användas för att stärka patientsäkerhet och kommunikation i en mobil vårdmiljö som är oberoende av plats.

Vidare undersöks:

  • Hur digitaliseringen kan användas för att effektivisera vårdprocesser och säkerställa patientsäkerheten vid omställningen till en mer platsoberoende vård.
  • Hur 5G-tekniken kan förbättra patientsäkerheten, tillgänglighet och resursoptimering genom att förändra och effektivisera arbetsprocesser och infrastruktur inom den akuta vården på sjukhusen.
  • Hur 5G-tekniken kan effektivisera fastighetsdriften och bidra till ökad säkerhet i fastighetsinstallationer och fastighetsövervakning.