Flertal vita, blå och svarta stora fyllda sopsäckar som ligger tillsammans.
Flertal vita, blå och svarta stora fyllda sopsäckar som ligger tillsammans.

Avfall

Avfall är en av Locums betydande miljöaspekter. Vi försöker i första hand minska uppkomsten av avfall genom att återanvända material. I andra hand återvinna material och sortera avfallet. På så sätt minimerar vi vår miljöpåverkan och bidrar till hushållning av ändliga resurser.

Allmänt om avfall som uppstår på regionens sjukhus

Avfallet kan delas in i tre kategorier:

  • Hyresgästernas avfall
  • Bygg- och rivningsavfall
  • Drift- och underhållsavfall

Hyresgästernas avfall

Locum samordnar system för källsortering av hyresgästernas avfall på sjukhusen.

Logistiken kring källsortering sköts via Locums upphandlade entreprenör, som idag är PreZero Recycling. 

Här kan du läsa mer. 

Bygg- och rivningsavfall

Vid byggnation och rivning uppstår bygg- och rivningsavfall. För att skapa en bra resurshantering ställer Locum långtgående krav på sortering av avfallet vid upphandling av byggentreprenader. Vi hänvisar till att avfall ska hanteras enligt enligt Byggföretagens Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning. Riktlinjerna är ett verktyg för att uppfylla kraven i lagstiftningen på området och för att möta förväntningarna i övrigt från samhället på branschens material- och avfallshantering. Riktlinjerna är tänkta att leda till att avfallet hanteras i enlighet med avfallshierarkin, den nationella avfallsplanen  och miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Nedan finns länkar om du vill läsa mer om dessa.

Locums miljöcontrollers för byggprojekt följer upp utfallet av sorteringsgraden för avfall kontinuerligt.

Drift- och underhållsavfall

Vid upphandling av driftentreprenörer ställer vi krav på källsortering. I driftavtalen tydliggörs hanteringen av farligt avfall i entreprenörens miljöplan. Det avfall som alstras i driftentreprenaderna redovisas varje år i miljörapport per sjukhus.