Ikoner för aktuella hållbarhetsmål
Ikoner för aktuella hållbarhetsmål

Hållbarhet för oss

Vad har byggavfall, visselblåsarfunktion, fysisk tillgänglighet, jämlikhet, certifieringen Miljöbyggnad, läkande utomhusmiljö och energi gemensamt? Allt detta och mer därtill ingår i det som är hållbarhet för oss på Locum.

Hållbar utveckling är ett av Locums övergripande mål. Verksamheten bedrivs långsiktigt utifrån social, ekologisk och ekonomisk hänsyn för att främja en hållbar utveckling.

Hållbarhet ska genomsyra hela vår verksamhet och vara en integrerad del av det dagliga arbetet. Förutom lagkrav och andra krav styrs vi av riktlinjer, policys samt mål och indikatorer från Region Stockholm. Utöver detta bygger vårt hållbarhetsarbete bland annat på Agenda 2030 och Parisavtalet.

Våra hållbarhetsområden är resurseffektiv energi, cirkulära flöden, hållbara vårdfastigheter och inkluderande arbetssätt. Betydande hållbarhetsaspekter är fastighetsenergi, inomhusmiljö, klimatanpassning, trygga och säkra lokaler, antikorruption, hållbara leverantörskedjor och arbetsmiljö i byggprojekt.

Resurseffektiv energi – beskriver bland annat arbetet med att effektivisera fastighets- och verksamhetsenergi.

Cirkulära flöden – beskriver bland annat arbetet med att minska klimatpåverkan samt arbetet med att uppnå resurseffektivitet.

Hållbara vårdfastigheter – beskriver bland annat arbetet för god hälsa och minskade hälsoklyftor genom att skapa hälsofrämjande samt läkande inom- och utomhusmiljöer där sjukhusen är tillgängliga för alla.

Inkluderande arbetssätt – beskriver bland annat arbetet med antikorruption, kravställning och uppföljning av leverantörer samt god arbetsmiljö.

Vår ambition är att konkretisera Locums hållbarhetsbegrepp för dig. Det gör vi genom att belysa olika hållbarhetsområden här på hemsidan och i vårt nyhetsflöde i sociala medier.

Hur gick det under 2020? Ta gärna del av vår Hållbarhetsrapport.

Samarbeten

Locum arbetar tillsammans med hyresgäster, leverantörer, medarbetare, närboende, ägare, myndigheter samt intresse- och branschorganisationer för att nå en hållbar utveckling. Våra samarbetspartners är en del i det goda resultat vi uppnått hittills och de är även en viktig del i vårt fortsatta utvecklingsarbete. Locum deltar till exempel i det nationella nätverket Program för Teknisk Standard (PTS) för att utbyta erfarenheter kring vårdbyggandet i Sverige.

Den gemensamma erfarenheten ligger sedan till grund för vår planering av förvaltning och förändringar, när vi renoverar och bygger energismart med inomhusmiljön i fokus. Vi medverkar också i samhällsbyggnadsforum bland annat genom att vara en del av Byggvarubedömningens kriteriegrupp och Beloks energiarbete gällande krav för sjukhusfastigheter.

Vi deltar vidare i Region Stockholms nätverksarbete för fysisk och kommunikativ tillgänglighet. I samarbete med Synskadades Riksförbund har vi bland annat varit med och tagit fram taktila skyltar som är självlysande i mörker. Locum är också engagerade i föreningen Håll nollan, för noll olyckor i byggbranschen, som vi var med och grundade 2017.