locum.se

Hållbarhet för oss

Vad har byggavfall, visselblåsarfunktion, fysisk tillgänglighet, jämlikhet, certifieringen Miljöbyggnad, läkande utomhusmiljö och energi gemensamt? Allt detta och mer därtill ingår i det som är hållbarhet för oss på Locum.

Hållbar utveckling är ett av Locums övergripande mål. Verksamheten bedrivs långsiktigt utifrån social, ekologisk och ekonomisk hänsyn för att främja en hållbar utveckling.

Hållbarhet ska genomsyra hela vår verksamhet och vara en integrerad del av det dagliga arbetet. Förutom lagkrav och andra krav styrs vi av policyer, riktlinjer, strategier samt mål och indikatorer från Region Stockholm. Utöver detta bygger vårt hållbarhetsarbete bland annat på Agenda 2030, Parisavtalet och bolagets hållbarhetspåverkan.

Våra fyra övergripande fokusområden för hållbarhet

Våra fokusområden för hållbarhet är: Resurseffektiv energi, Cirkulära flöden, Hållbara vårdfastigheter och Inkluderande arbetssätt. Betydande hållbarhetsaspekter är bland annat: Fastighetsenergi, Inomhusmiljö, Trygga, säkra & klimatanpassade lokaler, Fysisk tillgänglighet, Jämställdhet, jämställdhet & mångfald, Arbete mot korruption, Hållbara leverantörskedjor samt Klimatpåverkan och arbetsmiljö i byggprojekt.

Resurseffektiv energi - beskriver bland annat arbetet med att effektivisera fastighets- och verksamhetsenergi.

Ett prioriterat område för Locum och Region Stockholm är att fastighetsbeståndets energianvändning ska vara resurseffektiv för att bidra till minskad klimatpåverkan och stark ekonomi. 

Cirkulära flöden – beskriver bland annat arbetet med att minska klimatpåverkan samt arbetet med att uppnå resurseffektivitet.

En byggnad kräver stora mängder material och genom att beakta hela livscykeln – från byggmaterialens råvaruutvinning, under nybyggnation, förvaltning och ombyggnation till rivnings- och avfallsfasen, ges förutsättningar för en effektiv resursanvändning. Vi tar hänsyn till både bygg- och det långsiktiga förvaltningsperspektivet när Locum gör ändringar i fastigheterna. Detta främjar hållbar materialanvändning, begränsar uppkomsten av avfall och således även klimatpåverkan. Samverkan samt att ödmjukt beakta den totala mängden krav som ställs på en vårdfastighet är framgångsfaktorer för att sträva mot cirkulära flöden. 

Hållbara vårdfastigheter – beskriver bland annat arbetet för god hälsa och minskade hälsoklyftor genom att skapa hälsofrämjande samt läkande inom- och utomhusmiljöer där sjukhusen är tillgängliga för alla.

Ett sjukhus är en komplex fastighet där det finns många tekniska system som måste fungera dygnet runt. Sjukhus räknas som samhällsviktig verksamhet och är en del av totalförsvaret varför det inte enbart handlar om hur vården ska bedrivas utan också om fastigheternas robusthet.  Slutligen ska patienter, besökare och personal oavsett ålder och funktionsvariationer, uppleva att de vårdfastigheter med tillhörande utemiljöer som Locum förvaltar skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö och är tillgängliga, trygga samt hälsofrämjande.

Inkluderande arbetssätt – beskriver bland annat arbetet med antikorruption, kravställning och uppföljning av leverantörer samt god arbetsmiljö.

På vår arbetsplats är jämlikhet, jämställdhet och mångfald viktiga frågor där vi arbetar förebyggande mot all form av diskriminering och trakasserier genom kommunikation och utbildning. Vårt mål är att möta varje människa med respekt och ta tillvara den kunskap som varje individ bidrar med. Vårt arbete präglas av hög affärsmässig etik där vi arbetar för att förebygga oegentligheter och all form av korruption samt givande och tagande av muta. Detta speglar också vårt arbete tillsammans med våra leverantörer där vi ställer krav om bland annat mänskliga rättigheter, antikorruption och arbetsvillkor för att sedan följa upp kraven systematiskt.

Vår ambition är att konkretisera Locums hållbarhetsbegrepp för dig. Det gör vi genom att belysa olika hållbarhetsområden här på hemsidan och i vårt nyhetsflöde bland annat i sociala medier.

Intressenter

Locum arbetar tillsammans med hyresgäster, leverantörer, medarbetare, ägare, myndigheter samt intresse- och branschorganisationer för att nå en hållbar utveckling. Våra intressenter är en del i det goda resultat vi uppnått hittills och de är även en viktig del i vårt fortsatta utvecklingsarbete. Locum deltar till exempel i det nationella nätverket Program för Teknisk Standard (PTS) för att utbyta erfarenheter kring vårdbyggandet i Sverige.

Den gemensamma erfarenheten ligger sedan till grund för vår planering av förvaltning och förändringar, när vi renoverar och bygger energismart med inomhusmiljön i fokus. Vi medverkar också i samhällsbyggnadsforum bland annat genom att vara en del av Byggvarubedömningens kriteriegrupp och Beloks energiarbete gällande krav för sjukhusfastigheter.

Vi deltar vidare i Region Stockholms nätverksarbete för fysisk och kommunikativ tillgänglighet. I samarbete med Synskadades Riksförbund har vi bland annat varit med och tagit fram taktila skyltar som är självlysande i mörker. Locum är också engagerade i föreningen Håll nollan, för noll olyckor i byggbranschen, som vi var med och grundade 2017.