Hållbarhet för oss

Vad har byggavfall, visselblåsarfunktion, fysisk tillgänglighet, jämlikhet, certifieringen Miljöbyggnad, läkande utomhusmiljö och energi gemensamt? Allt detta och mer därtill ingår i det som är hållbarhet för oss på Locum.

Hållbar utveckling är ett av Locums övergripande mål. Verksamheten bedrivs långsiktigt utifrån social, miljömässig och ekonomisk hänsyn för att främja en hållbar utveckling.

Hållbarhet ska genomsyra hela vår verksamhet och vara en integrerad del av det dagliga arbetet. Förutom lagkrav och andra krav styrs vi av policyer, riktlinjer, strategier samt mål och indikatorer från Region Stockholm. Utöver detta bygger vårt hållbarhetsarbete bland annat på Agenda 2030, Parisavtalet och bolagets hållbarhetspåverkan.

Till vänster hittar du några av de områden som vi vet att du som kund vill kunna hitta snabbt.

Våra tre övergripande fokusområden för hållbarhet

Våra fokusområden för hållbarhet är: Hållbar planet, Resilienta vårdfastigheter och Inkluderande arbetssätt.

Hållbar planet

En del i att sträva mot en hållbar utveckling, som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov, är att se till att utsläpp av växthusgaser och miljöskadliga ämnen minskar. Vi arbetar systematiskt med att identifiera, prioritera och löpande genomföra åtgärder för att minska vår negativa påverkan och bidra till en mer hållbar planet.

Här ryms klimatpåverkan, resurseffektiv energi och cirkulära flöden. Viktiga hållbarhetsaspekter är fastighetsenergi, verksamhetsenergi, material och produkter i byggprojekt samt avfall från byggprojekt.

Resilienta vårdfastigheter

Regionens sjukhus räknas som samhällsviktig verksamhet och är en del av totalförsvaret varför det inte enbart handlar om hur vården ska bedrivas utan också om fastigheternas robusthet. Resilienta vårdfastigheter innebär att oavsett om vi drabbas av yttre störningar är målsättningen att alla tekniska system ska fungera dygnet runt. Alla patienter, besökare och personal ska uppleva att vårdfastigheterna och deras omgivande utemiljöer skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö, är tillgängliga, trygga och hälsofrämjande.

Park och utomhusmiljö med plantering och bänkar vid Södersjukhuset.
Bild: En del av den trevliga utomhusmiljön vid Södersjukhuset.

Här ryms hållbara lokaler och utemiljöer, trygga och säkra lokaler och tillgänglig vårdmiljö. Viktiga hållbarhetsaspekter är inomhusmiljö, läkande utemiljöer och biologisk mångfald, krisberedskap, informationssäkerhet, klimatanpassning och fysisk tillgänglighet.

Inkluderande arbetssätt

Alla människor är viktiga och värdefulla. Vi möter varje människa med respekt och tar vara på den kunskap som varje individ bidrar med. Vårt systematiska arbetsmiljöarbete har som mål att ingen ska bli sjuk eller skadas på grund av sitt arbete. Arbetsmiljön ska vara bra och utvecklande för alla arbetstagare, såväl medarbetare som samarbetspartners. God affärsetik är grundläggande för relationen med våra leverantörer. På så sätt upprätthåller vi ett professionellt förtroende samtidigt som hållbara affärer gynnas.

Här ryms lika möjligheter för alla, hållbart arbetsklimat och god affärsetik. Viktiga hållbarhetsaspekter är jämlikhet, jämställdhet och mångfald, arbetsmiljö i byggprojekt och fastighetsförvaltning, medarbetares hälsa, hållbara leverantörskedjor samt motverkande av korruption.

Ta del av vårt nyhetsflöde om hållbarhet

Vår ambition är att konkretisera Locums hållbarhetsbegrepp för dig. Det gör vi genom att belysa olika hållbarhetsområden här på hemsidan och i vårt nyhetsflöde bland annat i sociala medier.